Prečo študovať fyziku?

Fyzika je jedna zo základných prírodných vied, ktorá skúma ako funguje náš svet. Fyzici sa snažia odpovedať na otázky pokrývajúce široký rozsah záujmu ľudstva - od pôvodu a štruktúry vesmíru, cez fyziku ako základ života až po vlastnosti subatomárnych častíc.
Fyzika je základom mnohých iných prírodných vied, jej zákony určujú správanie chemických reakcií, určujú priebeh biologických procesov. Aj keď sa fyzika často zaoberá základnými princípmi existencie hmoty a energie, viedlo študium fyzikálnych zákonov a javov k mnohým veľmi praktickým aplikáciám. Súčasný technologický pokrok a vysoká životná úroveň by nebola možná bez výsledkov modernej fyziky a najmä fyziky kondenzovaných látok.
Fyzika kondenzovaných látok ukazuje, že práve vlastnosti materiálov rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú vývoj v oblastiach informačných technológií, snímacej a záznamovej techniky, v automobilovom priemysle, v kozmických a medicínskych aplikáciách.

Počas štúdia fyziky na PF UPJŠ sú poslucháči vedení uznávanými vedeckými pracovníkmi spolupracujúcimi so špičkovými svetovými pracoviskami.