Štúdium vplyvu parametrov feromagnetika a izolantu na výsledné magnetické vlastnosti kompozitných materiálov pre elektrotechniku

Grantová agentúra: 
Grant Agency of Ministry of Education, Science, Research and Sport and Slovak Academy of Sciences
Kód projektu: 
VEGA 1/0862/12
Doba trvania projektu: 
2012 - 2014
Zodpovedný riešiteľ: 
J. Füzer