Štruktúra a fyzikálne vlastnosti neusporiadaných i kváziusporiadaných kovových zliatin

Grantová agentúra: 
Grant Agency of Ministry of Education, Science, Research and Sport and Slovak Academy of Sciences
Kód projektu: 
VEGA 1/0148/12
Doba trvania projektu: 
2012 - 2015
Zodpovedný riešiteľ: 
P. Sovák