FYZIKÁLNE VZDELÁVANIE PRE INFORMAČNÚ SPOLOČNOSŤ

Doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD., doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach
Miesto konania: 
Aula prof. J. Daniel-Szabóa (Park Angelinum
SA1A1/P1) na PF UPJŠ
Dátum udalosti: 
štvrtok, 22. február 2018 - 13:30
Trvanie udalosti: 
1.00 hour(s)