Kvantový magnetizmus v geometricky frustrovaných magnetikách

Grantová agentúra: 
Grant Agency of Ministry of Education and Slovak Academy of Sciences
Kód projektu: 
VEGA 1/3027/06
Doba trvania projektu: 
2006 - 2008
Zodpovedný riešiteľ: 
A. Orendáčová