KVARK - Kvalita vzdelávania a rozvoj kompetencií doktorandov a postdoktorandov UPJŠ

Grantová agentúra: 
The Agency of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic for the Structural Funds of EU
Kód projektu: 
ITMS 26110230084
Doba trvania projektu: 
2012 - 2015
Zodpovedný riešiteľ: 
E. Čellárová