Local magnetometry measurements on CuxTiSe2 (Obhajoba dizertačnej práce)

RNDr. Zuzana Medvecká
ÚEF SAV Košice
Miesto konania: 
miestnosť č. 76 - Park Angelinum 9
Dátum udalosti: 
štvrtok, 31. august 2017 - 11:00