Magnetické vlastnosti magnetických mikrodrôtov ako perspektívnych materiálov pre spintroniku a technické aplikácie

Grantová agentúra: 
Grant Agency of Ministry of Education, Science, Research and Sport and Slovak Academy of Sciences
Kód projektu: 
VEGA 1/0076/09
Doba trvania projektu: 
2009 - 2012
Zodpovedný riešiteľ: 
R. Varga