Magnetické kvantové stavy geometricky frustrovaných magnetov a nanoklastre He3 pri nízkych teplotách

Grantová agentúra: 
Grant Agency of Ministry of Education and Slovak Academy of Sciences
Kód projektu: 
VEGA 1/0430/03
Doba trvania projektu: 
2003 - 2005
Zodpovedný riešiteľ: 
A. Feher