Magnetizačné a relaxačné procesy v magnetických časticiach a kompozitoch

Grantová agentúra: 
Grant Agency of Ministry of Education and Slovak Academy of Sciences
Kód projektu: 
VEGA 1/0377/16
Doba trvania projektu: 
2016 - 2019
Zodpovedný riešiteľ: 
P. Kollár