Magnetoštruktúrne korelácie v nekonvenčných magnetických materiáloch

Grantová agentúra: 
Slovak Research and Development Agency
Kód projektu: 
APVV 20-005204
Doba trvania projektu: 
2005 - 2007
Zodpovedný riešiteľ: 
A. Feher