Prechod supravodič - izolant

Grantová agentúra: 
Slovak Research and Development Agency
Kód projektu: 
APVV-0605-14
Doba trvania projektu: 
2015 - 2019
Zodpovedný riešiteľ: 
P. Szabó (SAV KE)