Príprava a štúdium nanomateriálov pre katalýzu, supravodivosť a informačné technológie

Grantová agentúra: 
Grant Agency of Ministry of Education and Slovak Academy of Sciences
Kód projektu: 
VEGA 1/0599/16
Doba trvania projektu: 
2016 - 2019
Zodpovedný riešiteľ: 
V. Komanický