Silne korelované elektróny a magnetizmus vo vybraných oxidoch prechodných kovov a anión-radikálových soliach na báze TCNQ

Grantová agentúra: 
Grant Agency of Ministry of Education, Science, Research and Sport and Slovak Academy of Sciences
Kód projektu: 
VEGA 1/0159/09
Doba trvania projektu: 
2009 - 2012
Zodpovedný riešiteľ: 
A. Feher