SOFOS - Rozvoj vedomostí a zručností zamestnancov a študentov UPJŠ s akcentom na medziodborové kompetencie a integráciu do medzinárodných centier

Grantová agentúra: 
The Agency of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic for the Structural Funds of EU
Kód projektu: 
ITMS 26110230088
Doba trvania projektu: 
2013 - 2015
Zodpovedný riešiteľ: 
M. Jaščur