Štruktúra a magnetické vlastnosti amorfných a jemnozrnných feromagnetík

Grantová agentúra: 
Grant Agency of Ministry of Education and Slovak Academy of Sciences
Kód projektu: 
VEGA 1/8040/01
Doba trvania projektu: 
2001 - 2003
Zodpovedný riešiteľ: 
P. Kollár