Štruktúra a magnetické vlastnosti magneticky mäkkých práškových a kompaktovaných feromagnetík

Grantová agentúra: 
Grant Agency of Ministry of Education and Slovak Academy of Sciences
Kód projektu: 
VEGA 1/1021/04
Doba trvania projektu: 
2004 - 2006
Zodpovedný riešiteľ: 
P. Kollár