Štruktúra a magnetické vlastnosti progresívnych amorfných a nanokryštalických zliatin

Grantová agentúra: 
Grant Agency of Ministry of Education, Science, Research and Sport and Slovak Academy of Sciences
Kód projektu: 
VEGA 1/0167/10
Doba trvania projektu: 
2010 - 2011
Zodpovedný riešiteľ: 
P. Sovák