Štúdium štruktúry a magnetických vlastností amorfných a nanokryštalických feromagnetických materiálov na báze Fe a Co

Grantová agentúra: 
Grant Agency of Ministry of Education and Slovak Academy of Sciences
Kód projektu: 
VEGA 1/1019/04
Doba trvania projektu: 
2004 - 2006
Zodpovedný riešiteľ: 
P. Sovák