Štúdium supravodivých nanoštruktúr a nanovrstiev

Grantová agentúra: 
Grant Agency of Ministry of Education and Slovak Academy of Sciences
Kód projektu: 
VEGA 1/0409/15
Doba trvania projektu: 
2015 - 2018
Zodpovedný riešiteľ: 
T. Samuely