SUPRAVODIVOSŤ V SILNE NEUSPORIADANÝCH SYSTÉMOCH. PRECHOD SUPRAVODIČ-IZOLANT

RNDr. Pavol Szabó, PhD.
Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach
Miesto konania: 
Aula prof. J. Daniel-Szabóa (Park Angelinum
SA1A1/P1) na PF UPJŠ
Park Angelinum 9
Dátum udalosti: 
štvrtok, 30. november 2017 - 13:30
Trvanie udalosti: 
1.00 hour(s)