Vedecký inkubátor pre žiakov a študentov

Grantová agentúra: 
Slovak Research and Development Agency
Kód projektu: 
APVV LPP-0030-06
Doba trvania projektu: 
2006 - 2009
Zodpovedný riešiteľ: 
M. Zentková (SAV KE), A. Zeleňáková (UPJŠ)