Vplyv interakcie feromagnetických častíc na báze železa na magnetické vlastnosti kompozitných materiálov

Grantová agentúra: 
Grant Agency of Ministry of Education, Science, Research and Sport and Slovak Academy of Sciences
Kód projektu: 
VEGA 1/0861/12
Doba trvania projektu: 
2012 - 2015
Zodpovedný riešiteľ: 
P. Kollár