Vplyv magnetického poľa na kvantové procesy v geometricky frustrovaných magnetikách

Grantová agentúra: 
Grant Agency of Ministry of Education, Science, Research and Sport and Slovak Academy of Sciences
Kód projektu: 
VEGA 1/0078/09
Doba trvania projektu: 
2009 - 2012
Zodpovedný riešiteľ: 
A. Orendáčová