Výskum štruktúrnych a magnetických vlastností amorfných, nanofázových a nanokompozitných systémov na báze 3-d prechodových prvkov Fe, Co, Ni

Grantová agentúra: 
Grant Agency of Ministry of Education, Science, Research and Sport and Slovak Academy of Sciences
Kód projektu: 
VEGA 1/4020/07
Doba trvania projektu: 
2007 - 2009
Zodpovedný riešiteľ: 
P. Kollár