Vývoj nových tenkovrstvových materiálov na báze Fe a Co s nanokryštalickou a granulárnou štruktúrou a štúdium ich štruktúry, dynamických a statických magnetických vlastností

Grantová agentúra: 
Grant Agency of Ministry of Education and Slovak Academy of Sciences
Kód projektu: 
VEGA 1/7556/00
Doba trvania projektu: 
2000 - 2002
Zodpovedný riešiteľ: 
P. Sovák