10. ČSŠVK vo fyzike sa bude konať v dňoch 2. a 3. mája 2015 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach.
ČSŠVK vo fyzike je určená pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia fyziky a príbuzných disciplín.

Študenti vyslaní svojou fakultou budú prezentovať výsledky svojej práce pred súťažnou porotou v jednej zo 7 sekcií:
1. Teoretická fyzika 
2. Jadrová a subjadrová fyzika 
3. Fyzika kondenzovaných látok
4. Biofyzika a fyzika molekulárnych systémov 
5. Fyzika Zeme a vesmíru
6. Aplikovaná fyzika 
7. Všeobecná fyzika a didaktika fyziky

Traja najlepší súťažiaci v sekciách získajú finančné ohodnotenie a jedna z prác bude navrhnutá na Cenu riaditeľa Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach.

10. ČSŠVK vo fyzike je podporená Slovenskou fyzikálnou spoločnosťou a Slovenskou magnetickou spoločnosťou