Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2016/2017
Študijný program:
FGmu - Fyzika - geografia - (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Študijný odbor:
1.1.1. - učiteľstvo akademických predmetov
garant :
doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc. - podprogram učiteľstvo akademických predmetov - geografia
garant :
prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc. - podprogram učiteľstvo akademických predmetov - fyzika
garant :
Prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. - podprogram pedagogika a psychológia
 

Študijná časť
Min. 102 Kreditov
Povinné predmety

Blok - Pedagogika a psychológia Min. 18  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KPE/PDU/15  Pedagogika a didaktika pre učiteľov 52P + 2C PaS Orosová, Boberová 
KPPaPZ/PPgU/15  Psychológia a pedagogická psychológia pre učiteľov 52P + 2C PaS Orosová, Hricová, Janovská 
KPE/MPPa/15  Hospitačná náčuvová pedagogicko-psychologická prax 236sC Gajdošová, Orosová, Boberová 
KPPaPZ/ZMPPV/15  Základy metodológie pedagogicko-psychologického výskumu 42P + 2C KPPaPZ/PPgU/15 a KPE/PDU/15Bačíková, Janovská 
KPE/ZSP/15  Základy špeciálnej pedagogiky 22P  


Blok - I
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚGE/AZG1/15  Regionálna geografia Ázie 32P + 1C Hochmuth, Novotný 
DPa  Diplomový projekt
   - ÚGE/DPP1/14  Diplomový projekt I 1 Barabas, Bónová, Csachová, Gallay, Gessert, Hofierka, Hochmuth, Kaňuk, Kulla, Nestorová-Dická, Novotný, Sedlák, Spišiak 
ÚGE/FGE1/15  Fyzická geografia Európy 32P + 1C Hochmuth 
ÚGE/AFAU1/15  Regionálna geografia Afriky a Austrálie 32P + 1C Hochmuth, Novotný 
ÚGE/DIDG/15  Didaktika geografie 32P + 1C Csachová 
DPb  Diplomový projekt
   - ÚGE/DPP2/14  Diplomový projekt II 2  
ÚGE/HGE1/15  Humánna geografia Európy 32P + 1C Hochmuth 
ÚGE/MPPb/15  Výstupová priebežná prax 136sC KPE/MPPa/15 a KPE/PDU/15 a (KPPaPZ/PaSPP/09 alebo KPPaPZ/PPgU/15)Csachová 
ÚGE/SDG/03  Seminár z didaktiky geografie 22C Csachová 
DPc  Diplomový projekt
   - ÚGE/DPP3/14  Diplomový projekt III 2 Barabas, Bónová, Csachová, Gallay, Gessert, Hofierka, Hochmuth, Kaňuk, Kulla, Nestorová-Dická, Novotný, Sedlák, Spišiak 
ÚGE/MPPc/15  Výstupová súvislá prax I 24tC ÚGE/MPPb/15Csachová 
ÚGE/NTG/13  Nové trendy vo vyučovaní geografie 22C Gessert, Csachová 
ÚGE/MPPd/15  Výstupová súvislá prax II 26tC ÚGE/MPPc/15Csachová 
ÚFV/FKS/15  Fyzika kondenzovaného stavu 33P Feher, Kollár, Orendáč 
ÚFV/FYU1/15  Fyzikálne úlohy 32P + 1C Kireš, Ješková 
ÚFV/PSP1a/05  Praktikum školských pokusov 23C Ješková, Kireš, Onderová 
DPa  Diplomový projekt
   - ÚFV/DPP1/14  Diplomový projekt I 1  
ÚFV/DF1a/15  Didaktika fyziky I 42P + 2C Kireš 
ÚFV/SJF1/15  Subjadrová fyzika 22P Vokál 
ÚFV/PSP1b/04  Praktikum školských pokusov II 23C Ješková, Kireš, Onderová 
DPb  Diplomový projekt
   - ÚFV/DPP2/14  Diplomový projekt II 2  
ÚFV/MPPb/15  Výstupová priebežná prax 136sC KPE/MPPa/15 a KPE/PDU/15 a (KPPaPZ/PaSPP/09 alebo KPPaPZ/PPgU/15)Hanč 
ÚFV/ASFU/15  Astrofyzika 33P Gális 
ÚFV/DF1b/15  Didaktika fyziky II 42P + 2C ÚFV/DF1a/04 alebo ÚFV/DF1a/10Kireš 
DPc  Diplomový projekt
   - ÚFV/DPP3/14  Diplomový projekt III 2  
ÚFV/MPPc/15  Výstupová súvislá prax I 24tC ÚFV/MPPb/15Hanč 
ÚFV/MPPd/15  Výstupová súvislá prax II26tC ÚFV/MPPc/15Hanč 
ÚFV/MPPd/05  Súvislá pedagogická prax III23tC (ÚFV/MPPc/03 alebo ÚFV/MPPc/15) a ÚFV/DF1b/04 alebo ÚFV/DF1b/10Kontírová, Sarková, Onderová 

 
 
Povinne voliteľné predmety Min. 26 Kreditov

Blok - Pedagogika Min. 4  Kredity
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KPE/ZZP/12  Zážitková pedagogika 41P + 2C 1, 2 Orosová 
KPE/TTUP/15  Tvorba textových učebných pomôcok 22C Orosová 
KPE/MT/09  Manažment triedy 22C Orosová 
ÚFV/MDT06/15  Moderná didaktická technika 22C Kireš 


Blok - Psychológia Min. 4  Kredity
  Predmety KPPaPZ/PUDU/15 a KPPaPZ/VP/09 si nemôžu zvoliť študenti učiteľstva psychológie.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KPPaPZ/PUDU/15  Prevencia užívania drog v práci učiteľa 42P + 1C PaS 1, 2 Orosová, Berinšterová, Kulanová, Vernarská 
KPPaPZ/UPR/15  Umenie pomáhať rozhovorom 22C Kalina 
KPPaPZ/VP/09  Výchovné poradenstvo 22C Janovská 
KPPaPZ/PsZ/15  Psychológia zdravia 22C Benka 


Blok - Sociálno-vedný základ Min. 2  Kredity
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KSSFaK/VSJU/15  Všeobecný slovenský jazyk pre učiteľov 22P 1, 2 Bónová, Jasinská, Ivančová 
KPPaPZ/KPE/EPU/15  Etika práce učiteľa a výchovného poradcu 22C 1, 2 Hricová 
KPO/SDaM/15  Sociológia detí a mládeže 22P Onufrák 


Blok - Geografia I Min. 10  Kreditov
  Predmety ÚGE/DSEI/05 a ÚGE/DSEII/05 si môžu vybrať iba študenti, ktorí majú diplomovú prácu z geografie.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚGE/KUL/12  Kultúrna geografia 42P + 1C Spišiak, Kulla 
ÚGE/GME/08  Geografia mesta 42P + 1C Spišiak, Nestorová-Dická 
ÚGE/ISU/12  Informačné systémy o území 41P + 2C Hofierka 
ÚGE/ZAE/15  Zahraničná exkurzia 310dC Hochmuth 
ÚGE/AMG/13  Regionálna geografia Ameriky 32P + 1C Hochmuth, Novotný 
ÚGE/DSEI/05  Diplomový seminár I 22C Hofierka, Novotný, Sedlák 
ÚGE/GSA/08  Geografické systémy nevýrobných aktivít 42P + 1C Spišiak, Kulla 
ÚGE/POL1/15  Politická geografia a geopolitika 41P + 2C Hochmuth, Csachová 
ÚGE/DSEII/05  Diplomový seminár II 22C Hofierka, Hochmuth, Novotný, Spišiak 


Blok - Fyzika a Didaktika fyziky Min. 6  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚFV/MFDF/15  Moderná fyzika z pohľadu didaktiky fyziky 32P + 1C Hanč 
ÚFV/VPF1/15  Vybrané problémy všeobecnej fyziky I 33P Kireš 
ÚFV/DEX/15  Vybrané demonštračné experimenty 32P + 1C Onderová 
ÚFV/FPK1/15  Fázové prechody a kritické javy 33P Bobák 
ÚFV/FEP1/15  Školské fyzikálne počítačom podporované laboratórium 32P + 1C Ješková 
ÚFV/TRS/15  Špeciálna teória relativity 22P Bobák 

 
 
Výberové predmety

Blok - III
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KSSFaK/ČGUAP/15  Čitateľská gramotnosť vo vyučovacom procese 22P Hajdučeková 
KSSFaK/KJPUAP/15  Kultúra jazykového prejavu21P + 1C Bónová 
Dek. PF UPJŠ/PPZ/13  Rozvoj osobnosti a kľúčové kompetencie pre úpech na trhu práce214sC  Stefányi 


Blok - Geografia
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚGE/HOS/15  Hospodárska geografia Slovenska 42P + 1C Spišiak, Kulla 
ÚGE/GRL/13  Geografia náboženstiev 21P + 1C Spišiak, Novotný 
ÚGE/PVS2/06  Populačný vývoj sveta 22C Nestorová-Dická 
ÚGE/SVG/04  Študentská vedecká konferencia z geografie 4 Hochmuth, Spišiak, Barabas, Gessert, Nestorová-Dická, Kulla, Bónová, Csachová 
ÚGE/NGS/06  Nemecký geografický seminár22C Gessert 


Blok - Fyzika a Didaktika fyziky Min. 5  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚFV/SVKD/04  Študentská vedecká odborná činnosť 4   
ÚFV/VPF2/15  Vybrané problémy všeobecnej fyziky II 33P Kireš 
ÚFV/MDT06/15  Moderná didaktická technika 22C Kireš 
ÚFV/VMV1/15  Využitie multimédií vo vzdelávaní 32P + 1C Kireš 
ÚFV/DEJ1/99  Dejiny fyziky 22P Vokál 
ÚFV/VPSP/04  Výberové praktikum školských pokusov 33C Ješková, Kireš, Onderová 
ÚFV/VBF2/15  Všeobecná biofyzika II 33P 1, 2 Jancura 


Blok - TV
  Študent môže absolvovať všetky ponúkané predmety z bloku TV, ale do štandardného počtu 120 kreditov sa študentovi môžu započítať max. 2 kredity.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚTVŠ/TVa/11  Športové aktivity I 22C Šulc, Küchelová, Bakalár, Uher, Horbacz, Valanský, Vokál, Kaško, Zelko, Dračková, Čurgali, Potočníková 
ÚTVŠ/TVb/11  Športové aktivity II 22C Šulc, Küchelová, Uher, Bakalár, Horbacz, Valanský, Vokál, Kaško, Zelko, Dračková, Čurgali, Potočníková 
ÚTVŠ/TVc/11  Športové aktivity III 22C Šulc, Küchelová, Uher, Bakalár, Horbacz, Valanský, Vokál, Kaško, Zelko, Dračková, Čurgali, Potočníková 
ÚTVŠ/TVd/11  Športové aktivity IV 22C Šulc, Küchelová, Bakalár, Uher, Horbacz, Valanský, Vokál, Kršňáková, Kaško, Zelko, Dračková, Čurgali, Potočníková 
ÚTVŠ/KP/12  Kurz prežitia-survival 236C  Valanský, Dombrovský 
ÚTVŠ/ÚTVŠ/CM/13  Cvičenie pri mori 236C  Buková, Horbacz 
ÚTVŠ/LKSp//13  Letný kurz-splav rieky Tisa 236C  Bakalár 
ÚTVŠ/ZKLS//13  Zimný kurz lyžovania 236C  Šulc, Valanský 


Blok - Rozvíjanie IKT a jazykových kompetencií
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
CJP/PFAJAKA/07  Akademická angličtina 22C  Bednáriková 
CJP/PFAJGA/07  Komunikatívna gramatika v anglickom jazyku 22C  Bednáriková 
KGER/NJKG/07  Komunikatívna gramatika v nemeckom jazyku 22C  Puchalová 
CJP/PFAJKKA/07  Komunikatívne kompetencie v anglickom jazyku 22C  Naďová 
KGER/NJKK/07  Komunikatívne kompetencie v NJ 22C  Černáková 
ÚFV/FEP1/07  Počítačom podporované prírodovedné laboratórium 41P + 2C  Ješková 
ÚFV/MDT06/06  Moderná didaktická technika 32C  Kireš 
ÚFV/VMV1/04  Využitie multimédií vo vzdelávaní 41P + 2C Kireš, Adamek 

 

Certifikované študijné programy
SkratkaNázov
IB1
Etika v biomedicínskych vedách pre zdravotnícku prax
IB10
Medzinárodný certifikát ECo-C
IB11
Medzinárodný certifikát ECDL
IB12a
Používanie, administrácia a vývoj v systéme SAP - administrátor
IB12c
Používanie, administrácia a vývoj v systéme SAP - konzultant
IB12p
Používanie, administrácia a vývoj v systéme SAP - programátor
IB12u
Používanie, administrácia a vývoj v systéme SAP - používateľ
IB13
Psychologické, sociálne a kultúrne aspekty zdravia
IB2
Právne minimum – súkromnoprávne aspekty
IB3
Právne minimum – verejnoprávne aspekty
IB4
Projektový manažment
IB5
Manažérska ekonomika
IB6
Riešenie konfliktných a krízových situácií v školskej praxi
IB7
Štatistika pre prax
IB8
Environmentálne aspekty záťaže životného prostredia
IB9
Medzinárodný certifikát TOEFL

 

Štátne skúšky
Min. 18 Kreditov
Povinné predmety

Blok - Štátna skúška
  Študenti učiteľstva psychológie v kombinácii - ŠS iba z Pedagogiky.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KPE/PPD/15  Pedagogika a psychológia 1 SS   KPE/PDU/15 a KPPaPZ/PPgU/15 


Blok - Štátna skúška
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚGE/DPOU/14  Diplomová práca a jej obhajoba 15 OB    
ÚGE/GEOD/15  Geografia a didaktika geografie 1 SS    


Blok - Štátna skúška Fyzika a Didaktika fyziky
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚFV/DPOU/14  Diplomová práca a jej obhajoba 15 OB    
ÚFV/MSSU/15  Fyzika a Didaktika fyziky 1 SS   (ÚFV/DF1a/15 a ÚFV/SJF1/15 a ÚFV/DF1b/15 a ÚFV/ASFU/15) 

 
 
Povinne voliteľné predmety
 
 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje ostatný krát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov