Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2016/2017
Študijný program:
FKLd - Fyzika kondenzovaných látok - (Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., denná forma)
Študijný odbor:
4.1.3. - fyzika kondenzovaných látok a akustika
garant :
prof. Ing. Martin Orendáč, CSc.
spolugarant :
doc. RNDr. Alžbeta Orendáčová, DrSc.
spolugarant :
Dr.h.c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - I
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
CJP/AJD1/07  Anglický odborný jazyk pre doktorandov 1 22C PaS Petruňová, Kolaříková, Mitríková 
ÚFV/VKFKL/04  Vybrané kapitoly fyziky kondenzovaných látok 94P Samuely, Orendáč 
ÚFV/SFKL1a/04  Seminár z fyziky kondenzovaných látok 31P + 1C Orendáčová, Feher 
ÚFV/SFKL1b/04  Seminár z fyziky kondenzovaných látok 31P + 1C Feher, Orendáč 
CJP/AJD2/07  Anglický jazyk pre doktorandov 2 32C PaS Petruňová, Kolaříková, Mitríková 
ÚFV/SFKL2a/04  Seminár z fyziky kondenzovaných látok 31P + 1C Orendáčová, Feher 
ÚFV/SFKL2b/04  Seminár z fyziky kondenzovaných látok 31P + 1C Orendáč, Feher 
ÚFV/SFKL3a/04  Seminár z fyziky kondenzovaných látok 31P + 1C Orendáčová, Feher 
ÚFV/SFKL3b/04  Seminár z fyziky kondenzovaných látok 31P + 1C Feher, Orendáč 
ÚFV/SFKL4a/04  Seminár z fyziky kondenzovaných látok 31P + 1C Orendáčová, Feher 
ÚFV/SFKL4b/04  Seminár z fyziky kondenzovaných látok 31P + 1C Feher, Orendáč 
ÚFV/PDS/14  Písomná práca k dizertačnej skúške 15   

 
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - I
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚFV/TVTH/04  Transportné vlastnosti tuhých látok 52P Kopčanský 
ÚFV/MKS I/04  Makroskopické kvantové systémy I 52P Feher, Flachbart 
ÚFV/MGCH/04  Magnetochémia 52P 1, 2 Orendáčová, Tarasenko 
ÚFV/MMTL/04  Moderné metódy štúdia štruktúry tuhých látok 52P Sovák, Saksl 
ÚFV/MVV1/07  Magnetické materály s význačnými vlastnosťami 52P  Füzer, Škorvánek 
ÚFV/AKTP/12  Aplikácie kvantovej teórie poľa v súčasnej fyzike kondenzovaných látok 52P  Hnatič 
ÚFV/FVT/12  Fyzika vysokých tlakov 52P  Gabáni, Mihálik, Zentková 
ÚFV/MKS II/12  Makroskopické kvantové systémy II 31P  Flachbart 
ÚFV/TSK/12  Teória silne korelovaných elektrónových systémov 52P  Farkašovský 
ÚFV/NSM/12  Výroba, vlastnosti a aplikácie nanomateriálov 52P  Komanický, Sovák 
ÚFV/DDS/15  Domény a doménové steny 32P  Varga 
ÚFV/KTM/14  Kvantová teória magnetizmu 53P  Strečka 
ÚFV/SVM/07  Štruktúrne vlastnosti materiálov 52P  Diko 

 
 
Výberové predmety

Blok - I
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚFV/EMFNT/12  Experimenálne metódy fyziky nízkych teplôt 32P  Skyba 
ÚFV/RSM/12  Rastrovacie sondové mikroskopie 32P  Samuely, Szabo 
ÚFV/TS/12  Termodynamika supravodičov 32P  Kačmarčík, Vargaeštoková 

 

Certifikované študijné programy
SkratkaNázov
IB1
Etika v biomedicínskych vedách pre zdravotnícku prax
IB10
Medzinárodný certifikát ECo-C
IB11
Medzinárodný certifikát ECDL
IB12a
Používanie, administrácia a vývoj v systéme SAP - administrátor
IB12c
Používanie, administrácia a vývoj v systéme SAP - konzultant
IB12p
Používanie, administrácia a vývoj v systéme SAP - programátor
IB12u
Používanie, administrácia a vývoj v systéme SAP - používateľ
IB13
Psychologické, sociálne a kultúrne aspekty zdravia
IB2
Právne minimum – súkromnoprávne aspekty
IB3
Právne minimum – verejnoprávne aspekty
IB4
Projektový manažment
IB5
Manažérska ekonomika
IB6
Riešenie konfliktných a krízových situácií v školskej praxi
IB7
Štatistika pre prax
IB8
Environmentálne aspekty záťaže životného prostredia
IB9
Medzinárodný certifikát TOEFL

 

Vedecká časť

Blok - Publikačná činnosť
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚFV/ZKC/04  Zahraničný karentovaný časopis 20   
ÚFV/DKC/04  Domáci karentovaný časopis 15   
ÚFV/ZNC/04  Zahraničný nekarentovaný časopis 5   
ÚFV/DNC/04  Domáci nekarentovaný časopis 5   
ÚFV/RZ/04  Recenzovaný zahraničný alebo domáci zborník 5   
ÚFV/NZ/04  Nerecenzovaný zahraničný alebo domáci zborník 2   


Blok - Aktívna prezentácia výsledkov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚFV/MK/04  Medzinárodná konferencia 6   
ÚFV/DKZU/04  Domáca konferencia so zahraničnou účasťou 4   
ÚFV/DK/04  Domáca konferencia 2   
Dek. PF UPJŠ/JSD/14  Jarná škola doktorandov 24dP  Zeleňák 


Blok - Ohlasy
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚFV/SCI/04  Citácia registrovaná v SCI 20   
ÚFV/CM/04  Citácia v monografii 20   
ÚFV/CZC/04  Citácia v zahraničnom vedeckom časopise 10   
ÚFV/CDC/04  Citácia v domácom vedeckom časopise 5   


Blok - Iné
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚFV/IG/04  Získanie interného grantu 10   
ÚFV/NEM/04  Zavedenie novej experimentálnej metodiky 15   
ÚFV/SMPR/04  Spoluriešiteľ medzinárodného projektu 15   
ÚFV/SDPR/04  Spoluriešiteľ domáceho projektu 2   
ÚFV/VYS/04  Vystúpenie na seminári 2   
ÚFV/PVS/04  Patenty, vynálezy, softvér 2   


Ďalšie aktivity

Blok - I
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚFV/ZSP/04  Zahraničný študijný pobyt 2   
ÚFV/PPC/04  Priama pedagogická činnosť 1   
ÚFV/VBP/04  Vedenie bakalárskej práce 6   
ÚFV/VPBP/04  Vypracovanie posudku na bakalársku prácu 2   
ÚFV/VPSV/04  Vedenie práce ŠVOČ 6   
ÚFV/POVK/04  Práca v organizačnom výbore konferencie 2   


Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - I
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚFV/DZS/14  Dizertačná skúška 5 SS    
ÚFV/ODZP/14  Obhajoba dizertačnej práce 30 OB    

 
 
Povinne voliteľné predmety
 
 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje ostatný krát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov