Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2016/2017
Študijný program:
FKLm - Fyzika kondenzovaných látok - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Študijný odbor:
4.1.1. - fyzika
garant :
prof. Ing. Martin Orendáč, CSc.
 

Študijná časť
Min. 96 Kreditov
Povinné predmety

Blok - I
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚFV/TKL1/99  Teória kondenzovaných látok 84P + 2C Jaščur 
ÚFV/EMT1/03  Experimentálne metódy FKL I 32P Orendáč 
ÚFV/OSA1/99  Odborný seminár z FKL 11C Orendáčová, Feher 
ÚFV/SPFKLa/14  Semestrálna práca I 2  
ÚFV/MKL/03  Magnetické vlastnosti KL 64P Kollár 
ÚFV/OSB1/99  Odborný seminár z FKL 11C Orendáčová, Feher 
ÚFV/SPFKLb/14  Semestrálna práca II 6 ÚFV/SPFKLa/14 
ÚFV/FNT1/03  Fyzika nízkych teplôt 64P Čižmár, Feher 
ÚFV/EM1/03  Experimentálne metódy FKL II 32P Orendáčová, Samuely 
ÚFV/OSC1/99  Odborný seminár z FKL 11C Feher, Orendáč 
ÚFV/SPFKLc/14  Semestrálna práca III 6 ÚFV/SPFKLb/14Orendáčová, Orendáč, Čižmár, Samuely 
ÚFV/OSD1/99  Odborný seminár z FKL 11C Feher, Orendáč 

 
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - I Min. 40  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚFV/ARE1a/99  Automatizácia a riadenie experimentu 32P Čižmár, Orendáč 
ÚFV/ZTE/03  Základy technológie TL 32P Sovák 
ÚFV/NOT1a/03  Netradičné optimalizačné techniky I 52P + 2C Brutovský 
ÚFV/SPR1/00  Špeciálne praktikum I 33C Varga, Zeleňáková, Füzer 
ÚFV/NKM1/99  Nekonvenčné kovové mat 32P Sovák, Girman 
ÚFV/FPO/14  Fyzika povrchov 32P Komanický 
ÚFV/MSA1/03  Metódy štruktúrnej analýzy 73P + 2C Sovák, Saksl, Girman 
ÚFV/ARE1b/99  Automatizácia a riadenie experimentu 33C ÚFV/ARE1a/99Orendáč 
ÚFV/NANO/09  Nanomateriály a nanotechnológie 42P + 1C Zeleňáková 
ÚFV/FMT/07  Fyzika materiálov 43P Sovák 
ÚFV/NAS/14  Nanoskopické systémy 32P Zeleňáková 
ÚFV/DDS/15  Domény a doménové steny 32P Varga 
ÚFV/MPN/14  Metódy prípravy a charakterizácie nanoštruktúr 32P + 1C Komanický 
ÚFV/SPE1/03  Spektroskopické metódy 53P + 1C Orendáčová, Imrich, Tomašovičová 
ÚFV/NERO/14  Neutrónový rozptyl v tuhých látkach 42P + 1C Orendáčová, Čižmár, Tarasenko 
ÚFV/PP1/99  Polovodičové prvky 32P Kollár 
ÚFV/PCHZ/14  Príprava a charakterizácia kovových zliatin 33C Komanický, Varga, Füzer 
ÚFV/KEM1/99  Keramické materiály 32P Zeleňáková, Füzer 
ÚFV/MOP/14  Magnetooptika 32P Varga, Richter 


Blok - II Min. 40  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚFV/ARE1a/99  Automatizácia a riadenie experimentu 32P Čižmár, Orendáč 
ÚFV/FPO/14  Fyzika povrchov 32P Komanický 
ÚFV/NOT1a/03  Netradičné optimalizačné techniky I 52P + 2C Brutovský 
ÚFV/MAG/08/08  Magnetochémia 52P + 1C Orendáčová, Tarasenko 
ÚFV/FPK1/07  Fázové prechody a kritické javy 43P Bobák 
ÚFV/ARE1b/99  Automatizácia a riadenie experimentu 33C ÚFV/ARE1a/99Orendáč 
ÚFV/SPR2/09  Špeciálne praktikum II. 43C Čižmár, Orendáč 
ÚFV/MPN/14  Metódy prípravy a charakterizácie nanoštruktúr 32P + 1C Komanický 
ÚFV/TVKL/14  Transportné vlastnosti kondenzovaných látok 42P + 1C Farkašovský, Čenčariková 
ÚFV/MSA1/03  Metódy štruktúrnej analýzy 73P + 2C Sovák, Saksl, Girman 
ÚFV/FTV/06  Fyzika a technika vákua 42P Čižmár 
ÚFV/NERO/14  Neutrónový rozptyl v tuhých látkach 42P + 1C Orendáčová, Čižmár, Tarasenko 
ÚFV/PP1/99  Polovodičové prvky 32P Kollár 
ÚFV/KTM/14  Kvantová teória magnetizmu 53P Strečka 
ÚFV/SPE1/03  Spektroskopické metódy 53P + 1C Orendáčová, Imrich, Tomašovičová 

 
 
Výberové predmety

Blok - Spoločenské vedy
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
Dek. PF UPJŠ/PPZ/13  Rozvoj osobnosti a kľúčové kompetencie pre úpech na trhu práce214sC 1, 2 Stefányi 
KFaDF/AFS/05  Antická filozofia a súčasnosť 22C Nezník 
KFaDF/KDF/05  Kapitoly z dejín filozofie 19. a 20. storočia (všeobecný základ) 22C Tholt 
KPPaPZ/SPVKE/07  Sociálno-psychologický výcvik zvládania záťažových životných situácií 22C Kalina 
KFaDF/IH2/03  Idea humanitas 2 (všeobecný základ) 22C Nezník 
KPPaPZ/KK/07  Komunikácia, kooperácia 22C Kalina, Hricová 
KPPaPZ/UPR/03  Umenie pomáhať rozhovorom22C Kalina 
KFaDF/DF2p/03  Dejiny filozofie 2 (všeobecný základ) 42P + 1C PaS  Tholt, Nezník, Mayerová, Stojka 
KPPaPZ/PPZMg/12  Psychológia a psychológia zdravia /magisterské štúdium/41P + 2C PaS  Janovská, Hricová 


Blok - TV
  Študent môže absolvovať všetky ponúkané predmety z bloku TV, ale do štandardného počtu 120 kreditov sa študentovi môžu započítať max. 2 kredity.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚTVŠ/TVa/11  Športové aktivity I 22C Šulc, Küchelová, Bakalár, Uher, Horbacz, Valanský, Vokál, Kaško, Zelko, Dračková, Čurgali, Potočníková 
ÚTVŠ/TVb/11  Športové aktivity II 22C Šulc, Küchelová, Uher, Bakalár, Horbacz, Valanský, Vokál, Kaško, Zelko, Dračková, Čurgali, Potočníková 
ÚTVŠ/TVc/11  Športové aktivity III 22C Šulc, Küchelová, Uher, Bakalár, Horbacz, Valanský, Vokál, Kaško, Zelko, Dračková, Čurgali, Potočníková 
ÚTVŠ/TVd/11  Športové aktivity IV 22C Šulc, Küchelová, Bakalár, Uher, Horbacz, Valanský, Vokál, Kršňáková, Kaško, Zelko, Dračková, Čurgali, Potočníková 
ÚTVŠ/KP/12  Kurz prežitia-survival 236C  Valanský, Dombrovský 
ÚTVŠ/ÚTVŠ/CM/13  Cvičenie pri mori 236C  Buková, Horbacz 
ÚTVŠ/LKSp//13  Letný kurz-splav rieky Tisa 236C  Bakalár 
ÚTVŠ/ZKLS//13  Zimný kurz lyžovania 236C  Šulc, Valanský 


Blok - Odborné predmety
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚFV/VOM/09  Vesmír očami mikrosveta 32P 1, 2 Bombara 
ÚFV/LEK1/02  Fyzikálne princípy lekárskej techniky 22P 1, 2 Flachbart 
ÚFV/RPM/14  Relaxačné procesy v molekulových magnetoch 22P 1, 2 Orendáčová 
ÚFV/KAK/14  Kvapalné kryštály 22P 1, 2 Orendáčová, Tomašovičová 
ÚFV/DEJ1/99  Dejiny fyziky 22P 1, 2 Vokál 
ÚFV/SVKK/99  Študentská vedecká konferencia 4 1, 2  
ÚFV/SKM/14  Skenovacie mikroskopie nanoštruktúr 32P Komanický, Samuely 

 

Certifikované študijné programy
SkratkaNázov
IB1
Etika v biomedicínskych vedách pre zdravotnícku prax
IB10
Medzinárodný certifikát ECo-C
IB11
Medzinárodný certifikát ECDL
IB12a
Používanie, administrácia a vývoj v systéme SAP - administrátor
IB12c
Používanie, administrácia a vývoj v systéme SAP - konzultant
IB12p
Používanie, administrácia a vývoj v systéme SAP - programátor
IB12u
Používanie, administrácia a vývoj v systéme SAP - používateľ
IB13
Psychologické, sociálne a kultúrne aspekty zdravia
IB2
Právne minimum – súkromnoprávne aspekty
IB3
Právne minimum – verejnoprávne aspekty
IB4
Projektový manažment
IB5
Manažérska ekonomika
IB6
Riešenie konfliktných a krízových situácií v školskej praxi
IB7
Štatistika pre prax
IB8
Environmentálne aspekty záťaže životného prostredia
IB9
Medzinárodný certifikát TOEFL

 

Štátne skúšky
Min. 24 Kreditov
Povinné predmety

Blok - Štátna skúška
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚFV/DPO/14  Diplomová práca a jej obhajoba 20 OB    
ÚFV/MSSFKL/15  Fyzika kondenzovaných látok 4 SS   ÚFV/MKL/03 a ÚFV/FNT1/03 a ÚFV/TKL1/99 

 
 
Povinne voliteľné predmety
 
 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje ostatný krát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov