Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2016/2017
Študijný program:
MFmu - Matematika - fyzika - (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Študijný odbor:
1.1.1. - učiteľstvo akademických predmetov
garant :
prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc. - podprogram učiteľstvo akademických predmetov - matematika
garant :
prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc. - podprogram učiteľstvo akademických predmetov - fyzika
garant :
Prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. - podprogram pedagogika a psychológia
 

Študijná časť
Min. 102 Kreditov
Povinné predmety

Blok - Pedagogika a psychológia Min. 18  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KPE/PDU/15  Pedagogika a didaktika pre učiteľov 52P + 2C PaS Orosová, Boberová 
KPPaPZ/PPgU/15  Psychológia a pedagogická psychológia pre učiteľov 52P + 2C PaS Orosová, Hricová, Janovská 
KPE/MPPa/15  Hospitačná náčuvová pedagogicko-psychologická prax 236sC Gajdošová, Orosová, Boberová 
KPPaPZ/ZMPPV/15  Základy metodológie pedagogicko-psychologického výskumu 42P + 2C KPPaPZ/PPgU/15 a KPE/PDU/15Bačíková, Janovská 
KPE/ZSP/15  Základy špeciálnej pedagogiky 22P  


Blok - I
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚMV/GEO2b/10  Geometria II 63P + 2C PaS Fabrici, Janičková 
DPa  Diplomový projekt
   - ÚMV/DPP2a/14  Diplomový projekt I 1 Šveda 
ÚMV/SSM/15  Seminár zo školskej matematiky 22C Harminc 
ÚMV/DDMa/14  Didaktika matematiky I 52P + 2C Šveda, Semanišinová 
ÚMV/VPPb/15  Výstupová priebežná prax 136sC KPE/MPPa/15 a KPE/PDU/15 a (KPPaPZ/PaSPP/09 alebo KPPaPZ/PPgU/15)Šveda, Semanišinová 
DPb  Diplomový projekt
   - ÚMV/DPP2b/14  Diplomový projekt II 2 ÚMV/DPP2a/14Doboš 
ÚMV/DDMb/14  Didaktika matematiky II 42P + 2C ÚMV/DDMa/14Semanišinová 
ÚMV/AIM/10  Aplikácia IKT do vyučovania matematiky 22C ÚMV/DDMa/14Lukáč 
ÚMV/VSPc/15  Výstupová súvislá prax I 24tC ÚMV/VPPb/15Šveda, Semanišinová 
DPc  Diplomový projekt
   - ÚMV/DPP2c/14  Diplomový projekt III 2 ÚMV/DPP2b/14 
ÚMV/VSPd/15  Výstupová súvislá prax II 26tC ÚMV/VSPc/15Šveda, Semanišinová 
ÚFV/FKS/15  Fyzika kondenzovaného stavu 33P Feher, Kollár, Orendáč 
ÚFV/FYU1/15  Fyzikálne úlohy 32P + 1C Kireš, Ješková 
ÚFV/PSP1a/05  Praktikum školských pokusov 23C Ješková, Kireš, Onderová 
DPa  Diplomový projekt
   - ÚFV/DPP1/14  Diplomový projekt I 1  
ÚFV/DF1a/15  Didaktika fyziky I 42P + 2C Kireš 
ÚFV/SJF1/15  Subjadrová fyzika 22P Vokál 
ÚFV/PSP1b/04  Praktikum školských pokusov II 23C Ješková, Kireš, Onderová 
DPb  Diplomový projekt
   - ÚFV/DPP2/14  Diplomový projekt II 2  
ÚFV/MPPb/15  Výstupová priebežná prax 136sC KPE/MPPa/15 a KPE/PDU/15 a (KPPaPZ/PaSPP/09 alebo KPPaPZ/PPgU/15)Hanč 
ÚFV/ASFU/15  Astrofyzika 33P Gális 
ÚFV/DF1b/15  Didaktika fyziky II 42P + 2C ÚFV/DF1a/04 alebo ÚFV/DF1a/10Kireš 
DPc  Diplomový projekt
   - ÚFV/DPP3/14  Diplomový projekt III 2  
ÚFV/MPPc/15  Výstupová súvislá prax I 24tC ÚFV/MPPb/15Hanč 
ÚFV/MPPd/15  Výstupová súvislá prax II26tC ÚFV/MPPc/15Hanč 
ÚFV/MPPd/05  Súvislá pedagogická prax III23tC (ÚFV/MPPc/03 alebo ÚFV/MPPc/15) a ÚFV/DF1b/04 alebo ÚFV/DF1b/10Kontírová, Sarková, Onderová 

 
 
Povinne voliteľné predmety Min. 26 Kreditov

Blok - Pedagogika Min. 4  Kredity
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KPE/ZZP/12  Zážitková pedagogika 41P + 2C 1, 2 Orosová 
KPE/TTUP/15  Tvorba textových učebných pomôcok 22C Orosová 
KPE/MT/09  Manažment triedy 22C Orosová 
ÚFV/MDT06/15  Moderná didaktická technika 22C Kireš 


Blok - Psychológia Min. 4  Kredity
  Predmety KPPaPZ/PUDU/15 a KPPaPZ/VP/09 si nemôžu zvoliť študenti učiteľstva psychológie.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KPPaPZ/PUDU/15  Prevencia užívania drog v práci učiteľa 42P + 1C PaS 1, 2 Orosová, Berinšterová, Kulanová, Vernarská 
KPPaPZ/UPR/15  Umenie pomáhať rozhovorom 22C Kalina 
KPPaPZ/VP/09  Výchovné poradenstvo 22C Janovská 
KPPaPZ/PsZ/15  Psychológia zdravia 22C Benka 


Blok - Sociálno-vedný základ Min. 2  Kredity
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KSSFaK/VSJU/15  Všeobecný slovenský jazyk pre učiteľov 22P 1, 2 Bónová, Jasinská, Ivančová 
KPPaPZ/KPE/EPU/15  Etika práce učiteľa a výchovného poradcu 22C 1, 2 Hricová 
KPO/SDaM/15  Sociológia detí a mládeže 22P Onufrák 


Blok - Matematika Min. 10  Kreditov
  Je potrebné absolvovať aspoň dva z predmetov DFR, PSTb, GEO2c, ATA
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚMV/DFR/10  Diferenciálne rovnice 53P + 1C PaS Kiseľák 
ÚMV/PSTb/10  Pravdepodobnosť a štatistika II 52P + 2C PaS Skřivánková, Hančová 
ÚMV/GEO2c/10  Geometria III 42P + 1C PaS ÚMV/GEO2b/10Fabrici 
ÚMV/VMA/10  Vybrané kapitoly z matematickej analýzy 32P + 1C Kiseľák, Hutník 
ÚMV/SMO/10  Seminár k matematickej olympiáde 22C Semanišinová 
ÚMV/ATA/14  Algebra a teoretická aritmetika 43P + 1C Harminc 
ÚMV/DGE/10  Dynamická geometria 31P + 2C Lukáč 
ÚMV/SHM/10  Seminár z histórie matematiky 22C Semanišinová 


Blok - Fyzika a Didaktika fyziky Min. 6  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚFV/MFDF/15  Moderná fyzika z pohľadu didaktiky fyziky 32P + 1C Hanč 
ÚFV/VPF1/15  Vybrané problémy všeobecnej fyziky I 33P Kireš 
ÚFV/DEX/15  Vybrané demonštračné experimenty 32P + 1C Onderová 
ÚFV/FPK1/15  Fázové prechody a kritické javy 33P Bobák 
ÚFV/FEP1/15  Školské fyzikálne počítačom podporované laboratórium 32P + 1C Ješková 
ÚFV/TRS/15  Špeciálna teória relativity 22P Bobák 

 
 
Výberové predmety

Blok - III
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KSSFaK/ČGUAP/15  Čitateľská gramotnosť vo vyučovacom procese 22P Hajdučeková 
KSSFaK/KJPUAP/15  Kultúra jazykového prejavu21P + 1C Bónová 
Dek. PF UPJŠ/PPZ/13  Rozvoj osobnosti a kľúčové kompetencie pre úpech na trhu práce214sC  Stefányi 


Blok - Matematika
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚMV/SVK/10  Študentská vedecká konferencia 4   


Blok - Fyzika a Didaktika fyziky Min. 5  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚFV/SVKD/04  Študentská vedecká odborná činnosť 4   
ÚFV/VPF2/15  Vybrané problémy všeobecnej fyziky II 33P Kireš 
ÚFV/MDT06/15  Moderná didaktická technika 22C Kireš 
ÚFV/VMV1/15  Využitie multimédií vo vzdelávaní 32P + 1C Kireš 
ÚFV/DEJ1/99  Dejiny fyziky 22P Vokál 
ÚFV/VPSP/04  Výberové praktikum školských pokusov 33C Ješková, Kireš, Onderová 
ÚFV/VBF2/15  Všeobecná biofyzika II 33P 1, 2 Jancura 


Blok - TV
  Študent môže absolvovať všetky ponúkané predmety z bloku TV, ale do štandardného počtu 120 kreditov sa študentovi môžu započítať max. 2 kredity.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚTVŠ/TVa/11  Športové aktivity I 22C Šulc, Küchelová, Bakalár, Uher, Horbacz, Valanský, Vokál, Kaško, Zelko, Dračková, Čurgali, Potočníková 
ÚTVŠ/TVb/11  Športové aktivity II 22C Šulc, Küchelová, Uher, Bakalár, Horbacz, Valanský, Vokál, Kaško, Zelko, Dračková, Čurgali, Potočníková 
ÚTVŠ/TVc/11  Športové aktivity III 22C Šulc, Küchelová, Uher, Bakalár, Horbacz, Valanský, Vokál, Kaško, Zelko, Dračková, Čurgali, Potočníková 
ÚTVŠ/TVd/11  Športové aktivity IV 22C Šulc, Küchelová, Bakalár, Uher, Horbacz, Valanský, Vokál, Kršňáková, Kaško, Zelko, Dračková, Čurgali, Potočníková 
ÚTVŠ/KP/12  Kurz prežitia-survival 236C  Valanský, Dombrovský 
ÚTVŠ/ÚTVŠ/CM/13  Cvičenie pri mori 236C  Buková, Horbacz 
ÚTVŠ/LKSp//13  Letný kurz-splav rieky Tisa 236C  Bakalár 
ÚTVŠ/ZKLS//13  Zimný kurz lyžovania 236C  Šulc, Valanský 


Blok - Rozvíjanie IKT a jazykových kompetencií
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
CJP/PFAJAKA/07  Akademická angličtina 22C  Bednáriková 
CJP/PFAJGA/07  Komunikatívna gramatika v anglickom jazyku 22C  Bednáriková 
KGER/NJKG/07  Komunikatívna gramatika v nemeckom jazyku 22C  Puchalová 
CJP/PFAJKKA/07  Komunikatívne kompetencie v anglickom jazyku 22C  Naďová 
KGER/NJKK/07  Komunikatívne kompetencie v NJ 22C  Černáková 
ÚFV/FEP1/07  Počítačom podporované prírodovedné laboratórium 41P + 2C  Ješková 
ÚFV/MDT06/06  Moderná didaktická technika 32C  Kireš 
ÚFV/VMV1/04  Využitie multimédií vo vzdelávaní 41P + 2C Kireš, Adamek 

 

Certifikované študijné programy
SkratkaNázov
IB1
Etika v biomedicínskych vedách pre zdravotnícku prax
IB10
Medzinárodný certifikát ECo-C
IB11
Medzinárodný certifikát ECDL
IB12a
Používanie, administrácia a vývoj v systéme SAP - administrátor
IB12c
Používanie, administrácia a vývoj v systéme SAP - konzultant
IB12p
Používanie, administrácia a vývoj v systéme SAP - programátor
IB12u
Používanie, administrácia a vývoj v systéme SAP - používateľ
IB13
Psychologické, sociálne a kultúrne aspekty zdravia
IB2
Právne minimum – súkromnoprávne aspekty
IB3
Právne minimum – verejnoprávne aspekty
IB4
Projektový manažment
IB5
Manažérska ekonomika
IB6
Riešenie konfliktných a krízových situácií v školskej praxi
IB7
Štatistika pre prax
IB8
Environmentálne aspekty záťaže životného prostredia
IB9
Medzinárodný certifikát TOEFL

 

Štátne skúšky
Min. 18 Kreditov
Povinné predmety

Blok - Štátna skúška
  Študenti učiteľstva psychológie v kombinácii - ŠS iba z Pedagogiky.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KPE/PPD/15  Pedagogika a psychológia 1 SS   KPE/PDU/15 a KPPaPZ/PPgU/15 
ÚMV/DPU/14  Diplomová práca a jej obhajoba 15 OB    
ÚMV/MDM/14  Matematika a didaktika matematiky 1 SS   ÚMV/GEO2b/10 a ÚMV/DDMa/14 a ÚMV/DDMb/14 a ((ÚMV/GEO2c/10 a ÚMV/ATA/14) alebo (ÚMV/GEO2c/10 a ÚMV/PSTb/10) alebo (ÚMV/GEO2c/10 a ÚMV/DFR/10) alebo (ÚMV/ATA/14 a ÚMV/PSTb/10) alebo (ÚMV/ATA/14 a ÚMV/DFR/10) alebo (ÚMV/PSTb/10 a ÚMV/DFR/10)) 


Blok - Štátna skúška Fyzika a Didaktika fyziky
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚFV/DPOU/14  Diplomová práca a jej obhajoba 15 OB    
ÚFV/MSSU/15  Fyzika a Didaktika fyziky 1 SS   (ÚFV/DF1a/15 a ÚFV/SJF1/15 a ÚFV/DF1b/15 a ÚFV/ASFU/15) 

 
 
Povinne voliteľné predmety
 
 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje ostatný krát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov