Magnetické kvantové stavy jednorozmerných magnetík a supratekutého 3He-B pri veľmi nízkych teplotách

Grantová agentúra: 
Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied
Kód projektu: 
VEGA 1/7473/20
Doba trvania projektu: 
2000 - 2002
Zodpovedný riešiteľ: 
A. Feher