Meranie kritických polí

Automatizovaná aparatúra na meranie kritických polí v teplotnom rozsahu 4 – 300 K.