Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2016/2017
Študijný program:
FCHb - Fyzika - chémia - (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Študijný odbor:
4.1.1. - fyzika
garant :
prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc. - podprogram fyzika
Študijný odbor:
4.1.14. - chémia
garant :
doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD. - podprogram chémia
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - I
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚFV/VFM1a/15  Všeobecná fyzika I 64P + 2C Ješková 
ÚMV/MTFa/15  Matematika I pre fyzikov 52P + 2C PaS Soták, Vojtková 
ÚFV/UVF/05  Úvod do všeobecnej fyziky 22C Ješková, Kireš 
ÚFV/ZMF/07  Základy matematiky pre fyzikov 22C Hanč 
ÚMV/MTFb/15  Matematika II pre fyzikov 42P + 2C PaS ÚMV/MTFa/15Lukáč, Hovana 
ÚFV/VFM1b/15  Všeobecná fyzika II 64P + 2C ÚFV/VF1a/12 alebo ÚFV/VFM1a/15Kollár, Zeleňáková, Čižmár 
ÚFV/ZFP1a/03  Základné fyzikálne praktikum I 33C Zeleňáková, Ješková, Kireš, Onderová, Füzer 
ÚFV/VFM1c/15  Všeobecná fyzika III 64P + 2C ÚFV/VF1b/03 alebo ÚFV/VFM1b/15Varga 
ÚFV/TMEU/15  Teoretická mechanika 32P + 1C ÚFV/VF1a/12 alebo ÚFV/VFM1a/15Bobák 
ÚFV/ZFP1b/03  Základné fyzikálne praktikum II 33C ÚFV/ZFP1a/03Zeleňáková, Füzer 
ÚFV/TEP1/03  Teória elektromagnetického poľa 53P + 1C ÚFV/VFM1b/15 alebo ÚFV/VF1b/03Bobák, Lučivjanský 
ÚFV/VFM1d/15  Všeobecná fyzika IV 64P + 2C ÚFV/VF1c/10 alebo ÚFV/VF1c/12 alebo ÚFV/VFM1c/15Vokál, Vrláková, Kravčáková 
ÚFV/ZFP1c/14  Základné fyzikálne praktikum III 33C Varga, Ješková, Kireš 
ÚFV/ELEM1/15  Elektronika 33P ÚFV/VF1b/03Komanický, Kollár 
ÚFV/KVM/15  Kvantová mechanika 53P + 2C Strečka 
BP  Bakalársky projekt
   - ÚFV/BKP/14  Bakalársky projekt 2  
ÚFV/ZFP1d/14  Základné fyzikálne praktikum IV 33C Vrláková, Kravčáková 
ÚFV/STA1N/15  Štatistická fyzika 42P + 2C ÚFV/KVM/08 alebo ÚFV/KVM/15Jaščur, Čisárová 
CJ  Cudzí jazyk
   - CJP/PFAJ4/07  Odborný anglický jazyk pre prírodné vedy 22C PaS Bednáriková, Naďová, Petruňová 
   - KGER/OJPV1/07  Nemecký odborný jazyk prírodných vied 1 22C Černáková 
ÚCHV/ISC1a/00  Informačné systémy v chémii I 22C Tvrdoňová, Janovec 
ÚCHV/VCHU/15  Všeobecná chémia 74P + 2C ÚCHV/CHV1/99Zeleňák 
ÚCHV/CHV1/99  Chemické výpočty 22C Vavra, Vargová, Almáši 
ÚCHV/ACHU/03  Anorganická chémia 63P + 1C ÚCHV/VCHU/10 alebo ÚCHV/VCHU/14 alebo ÚCHV/VCHU/15Zeleňák 
ÚCHV/OCHU/03  Organická chémia 63P + 1C ÚCHV/VCHU/15 alebo ÚCHV/VCHU/14 alebo ÚCHV/VCHU/10 alebo ÚCHV/VACH/10Gonda, Hamuľaková 
ÚCHV/PACHU/03  Praktikum z anorganickej chémie 44C ÚCHV/VCHU/14 alebo ÚCHV/VCHU/15 alebo ÚCHV/VCHU/10 alebo ÚCHV/VACH/10Kuchár 
ÚCHV/ANCHU/03  Analytická chémia 63P + 1C ÚCHV/VCHU/14 alebo ÚCHV/VCHU/15 alebo ÚCHV/VCHU/10 alebo ÚCHV/VACH/10Gondová 
ÚCHV/POCHU/15  Praktikum z organickej chémie 44C ÚCHV/OCHU/03Hamuľaková, Walko, Vilková, Janovec, Elečko 
ÚCHV/FCHU/10  Fyzikálna chémia 63P + 2C ÚCHV/VCHU/14 alebo ÚCHV/VCHU/10 alebo ÚCHV/VACH/10 alebo ÚCHV/VCHU/15Oriňaková, Morovská Turoňová 
ÚCHV/PACU/03  Praktikum z analytickej chémie 44C ÚCHV/ANCHU/03Vojteková, Serbin, Kocúrová, Šandrejová 
ÚCHV/BCHU/03  Biochémia 53P ÚCHV/VCHU/10 alebo ÚCHV/VCHU/15 alebo ÚCHV/VACH/10 alebo ÚCHV/VCHU/14Sedlák, Tomášková 
ÚCHV/PFCU/03  Praktikum z fyzikálnej chémie 43C Kaľavský, Morovská Turoňová 
BP  Bakalársky projekt
   - ÚCHV/BKP/14  Bakalársky projekt 2  
ÚCHV/MUSU/15  Metódy určovania štruktúry, spektrálne metódy 72P + 3C ÚCHV/ACHU/03 a ÚCHV/ANCHU/03 a ÚCHV/OCHU/03Imrich, Tvrdoňová, Kuchár 
ÚCHV/PBCHU/15  Praktikum z biochémie 44C ÚCHV/BCHU/03Kožurková, Tomášková, Varhač, Sabolová 

 
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - Prírodovedné predmety Min. 6  Kreditov
  Predmety bloku sú určené pre študentov, ktorí chcú po absolvovaní bakalárskeho stupňa štúdia pokračovať na druhom stupni štúdiom jednoodborových študijných programov. Študent si volí min. 6 kreditov z odboru, v ktorom plánuje pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚFV/UAS/13  Úvod do astronómie 32P Parimucha 
ÚFV/SVL1/03  Štruktúra a vlastnosti KL 53P Sovák 
ÚFV/POF1a/99  Počítačová fyzika I 42P + 1C ÚFV/ANM/13 alebo ÚFV/NUM/10Žukovič 
ÚCHV/ACH2/03  Anorganická chémia II 73P + 2C  ÚCHV/ACH1/03 alebo ÚCHV/ACH1/10 alebo ÚCHV/ACHU/03Černák, Kuchár 
ÚCHV/OCH1b/03  Organická chémia II 73P + 2C  Gonda, Martinková 
ÚCHV/FCH1b/10  Fyzikálna chémia II 63P + 2C  ÚCHV/FCH1a/03 alebo ÚCHV/FCHU/10Oriňaková, Lorencová 
ÚCHV/ANCH1b/03  Analytická chémia II. 52P + 1C  Andruch, Serbin, Kocúrová, Šandrejová 


Blok - Pedagogika (PF) Min. 4  Kredity
  Predmety bloku sú určené pre študentov, ktorí chcú po absolvovaní bakalárskeho stupňa štúdia pokračovať na druhom stupni štúdiom „Učiteľstva akademických predmetov“. Osobitne sú pre pokračovanie na druhom stupni odporúčané predmety „Pedagogika pre MOŠ“ a „Psychológia pre MOŠ“.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KPE/Pg/15  Pedagogika pre medziodborové štúdium 22P 2, 3 Orosová, Boberová 
KPE/OLŠ/15  Organizácia a legislatíva školy 22C 2, 3 Boberová 
KPE/TVE/08  Teória výchovy 22C 2, 3 Boberová 
KPE/ALP/06  Alternatívna pedagogika 22C Orosová 
ÚINF/EDS/15  Edukačný softvér20P + 2C Šnajder 


Blok - Psychológia (PF) Min. 4  Kredity
  Predmety bloku sú určené pre študentov, ktorí chcú po absolvovaní bakalárskeho stupňa štúdia pokračovať na druhom stupni štúdiom „Učiteľstva akademických predmetov“. Osobitne sú pre pokračovanie na druhom stupni odporúčané predmety „Pedagogika pre MOŠ“ a „Psychológia pre MOŠ“.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KPPaPZ/Ps/15  Psychológia pre medziodborové štúdium 22P 2, 3 Orosová, Janovská, Benka 
KPPaPZ/PUDB/15  Prevencia užívania drog medzi vysokoškolákmi 22C 2, 3 Berinšterová, Orosová 
KPPaPZ/PP/15  Pozitívna psychológia 22C 2, 3 Benka 
KPPaPZ/PKŽ/15  Psychológia každodenného života 22C Kalina 


Blok - Spoločenský a sociálno-vedný základ (PF) Min. 2  Kredity
  Predmety bloku sú určené pre študentov, ktorí chcú po absolvovaní bakalárskeho stupňa štúdia pokračovať na druhom stupni štúdiom „Učiteľstva akademických predmetov“. Osobitne sú pre pokračovanie na druhom stupni odporúčané predmety „Pedagogika pre MOŠ“ a „Psychológia pre MOŠ“.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚMV/DGS/15  Digitálna gramotnosť študenta 22C Lukáč, Hanč, Šnajder 
KPO/SPKVV/15  Sociálny a politický kontext výchovy a vzdelávania 22P 2, 3 Gbúrová 
KFaDF/VKFV/07  Vybrané kapitoly z filozofie výchovy (všeobecný základ) 2 2, 3 KFaDF/DF1/05Tholt 
ÚBEV/BDD/05  Biológia dieťaťa a dorastu 22P + 0C 2, 3 Kassayová 


Blok - Fyzika Min. 5  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚFV/UVF2/07  Úvod do všeobecnej fyziky 2 22C Ješková 
ÚFV/VBFM1/15  Všeobecná biofyzika I 33P Jancura 
ÚFV/SDFM1/15  Metódy spracovania dát vo fyzike 32P + 1C Čižmár 
ÚFV/MTFM/15  Moderné trendy vo fyzike 33P Feher 
ÚFV/ELP1/01  Elektronické praktikum 33C ÚFV/ELE1/07Varga, Čižmár 


Blok - Predmetová príprava so zameraním na vzdelávanie - fyzika Min. 4  Kredity
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚFV/FDE/15  Fyzika v demonštračných experimentoch 22C Ješková, Kireš, Onderová 
ÚFV/PPFM/15  Počítačom podporované fyzikálne meranie 22C Ješková, Kireš 
ÚFV/MFYU/15  Metódy riešenia fyzikálnych úloh 22C Kireš 


Blok - Spoločensko-vedný základ Min. 4  Kredity
  Predmety bloku sú určené pre študentov, ktorí chcú po absolvovaní bakalárskeho stupňa štúdia pokračovať na druhom stupni štúdiom jednoodborových študijných programov.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KPPaPZ/Ps/15  Psychológia pre medziodborové štúdium 22P Orosová, Janovská, Benka 
KFaDF/DF2p/03  Dejiny filozofie 2 (všeobecný základ) 42P + 1C PaS Tholt, Nezník, Mayerová, Stojka 
KOP/OPaPDV/14  Občianske právo a právo duševného vlastníctva 42P 2, 3 Bačárová, Vojčík 


Blok - Chémia Min. 10  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚCHV/ASM/03  Separačné metódy 52P + 1C (ÚCHV/ANCHU/03 alebo ÚCHV/ANCHE/09 alebo ÚCHV/ANCH1b/03) a (ÚCHV/PAEC/03 alebo ÚCHV/PANCH/06 alebo ÚCHV/PANCHE/09 alebo ÚCHV/PACU/03)Gondová 
ÚCHV/PCH1/00  Potravinárska chémia 42P + 1C Elečko 
ÚCHV/KCHU/03  Koordinačná chémia 42P + 1C ÚCHV/ACHU/03Černák, Kuchár 
ÚCHV/BAC1/04  Bioanorganická chémia I 52P + 1C Vargová 
ÚMV/MTCa/13  Matematika I pre chemikov 62P + 2C PaS Soták, Vojtková 
ÚCHV/MIN1/14  Základy mineralógie 52P + 1C ÚCHV/VCH/03 alebo ÚCHV/VCH/10 alebo ÚCHV/VCHU/10 alebo ÚCHV/ZAC2/10 alebo ÚCHV/VACH/10 alebo ÚCHV/CHG/09 alebo ÚCHV/ZCF/03Potočňák 

 
 
Výberové predmety

Blok - TV
  Študent môže absolvovať všetky ponúkané predmety z bloku TV, ale do štandardného počtu 180 kreditov sa študentovi môžu započítať maximálne 6 kreditov.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚTVŠ/TVa/11  Športové aktivity I 22C Šulc, Küchelová, Bakalár, Uher, Horbacz, Valanský, Vokál, Kaško, Zelko, Dračková, Čurgali, Potočníková 
ÚTVŠ/TVb/11  Športové aktivity II 22C Šulc, Küchelová, Uher, Bakalár, Horbacz, Valanský, Vokál, Kaško, Zelko, Dračková, Čurgali, Potočníková 
ÚTVŠ/TVc/11  Športové aktivity III 22C Šulc, Küchelová, Uher, Bakalár, Horbacz, Valanský, Vokál, Kaško, Zelko, Dračková, Čurgali, Potočníková 
ÚTVŠ/TVd/11  Športové aktivity IV 22C Šulc, Küchelová, Bakalár, Uher, Horbacz, Valanský, Vokál, Kršňáková, Kaško, Zelko, Dračková, Čurgali, Potočníková 
ÚTVŠ/KP/12  Kurz prežitia-survival 236C  Valanský, Dombrovský 
ÚTVŠ/ÚTVŠ/CM/13  Cvičenie pri mori 236C  Buková, Horbacz 
ÚTVŠ/LKSp//13  Letný kurz-splav rieky Tisa 236C  Bakalár 
ÚTVŠ/ZKLS//13  Zimný kurz lyžovania 236C  Šulc, Valanský 


Blok - I
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
Dek. PF UPJŠ/USPV/13  Úvod do štúdia prírodných vied 212sP + 3dC Kožurková, Cechlárová, Šmajda, Hofierka, Žežula, Zeleňák, Hanč, Krídlo, Kolarčik, Nestorová-Dická 


Blok - Rozvíjanie jazykových kompetencií
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
CJP/PFAJAKA/07  Akademická angličtina 22C  Bednáriková 
CJP/PFAJGA/07  Komunikatívna gramatika v anglickom jazyku 22C  Bednáriková 
KGER/NJKG/07  Komunikatívna gramatika v nemeckom jazyku 22C  Puchalová 
CJP/PFAJKKA/07  Komunikatívne kompetencie v anglickom jazyku 22C  Naďová 
KGER/NJKK/07  Komunikatívne kompetencie v NJ 22C  Černáková 


Blok - Chémia
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚCHV/BACHZ/06  Základy bioanalytickej chémie 52P + 1C Reiffová 
ÚCHV/UECH/03  Úvod do environmentálnej chémie 52P + 1C Straková Fedorková 
ÚCHV/ADP/03  Pórovité materiály a ich aplikácie 52P + 1C Zeleňák 
ÚCHV/SVK/00  ŠVK - práca + referát 4   

 

Certifikované študijné programy
SkratkaNázov
IB1
Etika v biomedicínskych vedách pre zdravotnícku prax
IB10
Medzinárodný certifikát ECo-C
IB11
Medzinárodný certifikát ECDL
IB12a
Používanie, administrácia a vývoj v systéme SAP - administrátor
IB12c
Používanie, administrácia a vývoj v systéme SAP - konzultant
IB12p
Používanie, administrácia a vývoj v systéme SAP - programátor
IB12u
Používanie, administrácia a vývoj v systéme SAP - používateľ
IB13
Psychologické, sociálne a kultúrne aspekty zdravia
IB2
Právne minimum – súkromnoprávne aspekty
IB3
Právne minimum – verejnoprávne aspekty
IB4
Projektový manažment
IB5
Manažérska ekonomika
IB6
Riešenie konfliktných a krízových situácií v školskej praxi
IB7
Štatistika pre prax
IB8
Environmentálne aspekty záťaže životného prostredia
IB9
Medzinárodný certifikát TOEFL

 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - Štátna skúška
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚFV/BSSM/15  Bakalárska štátna skúška Fyzika 1 SS    
ÚFV/BPO/14  Bakalárska práca a jej obhajoba 4 OB    
ÚCHV/BPO/14  Bakalárska práca a jej obhajoba 4 OB    
ÚCHV/SCHM/14  Chémia 1 SS   (ÚCHV/VCHU/10 alebo ÚCHV/VCHU/14 alebo ÚCHV/VCHU/15) a ÚCHV/ACHU/03 a ÚCHV/BCHU/03 a ÚCHV/FCHU/10 a ÚCHV/ANCHU/03 a ÚCHV/OCHU/03 

 
 
Povinne voliteľné predmety
 
 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje ostatný krát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov