Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2016/2017
Študijný program:
FIb - Fyzika - informatika - (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Študijný odbor:
4.1.1. - fyzika
garant :
prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc. - podprogram fyzika
Študijný odbor:
9.2.1. - informatika
garant :
doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD. - podprogram informatika
 

Študijná časť
Min. 174 Kreditov
Povinné predmety Min. 139 Kreditov

Blok - I
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚFV/VFM1a/15  Všeobecná fyzika I 64P + 2C Ješková 
ÚMV/MTFa/15  Matematika I pre fyzikov 52P + 2C PaS Soták, Vojtková 
ÚFV/UVF/05  Úvod do všeobecnej fyziky 22C Ješková, Kireš 
ÚFV/ZMF/07  Základy matematiky pre fyzikov 22C Hanč 
ÚMV/MTFb/15  Matematika II pre fyzikov 42P + 2C PaS ÚMV/MTFa/15Lukáč, Hovana 
ÚFV/VFM1b/15  Všeobecná fyzika II 64P + 2C ÚFV/VF1a/12 alebo ÚFV/VFM1a/15Kollár, Zeleňáková, Čižmár 
ÚFV/ZFP1a/03  Základné fyzikálne praktikum I 33C Zeleňáková, Ješková, Kireš, Onderová, Füzer 
ÚFV/VFM1c/15  Všeobecná fyzika III 64P + 2C ÚFV/VF1b/03 alebo ÚFV/VFM1b/15Varga 
ÚFV/TMEU/15  Teoretická mechanika 32P + 1C ÚFV/VF1a/12 alebo ÚFV/VFM1a/15Bobák 
ÚFV/ZFP1b/03  Základné fyzikálne praktikum II 33C ÚFV/ZFP1a/03Zeleňáková, Füzer 
ÚFV/TEP1/03  Teória elektromagnetického poľa 53P + 1C ÚFV/VFM1b/15 alebo ÚFV/VF1b/03Bobák, Lučivjanský 
ÚFV/VFM1d/15  Všeobecná fyzika IV 64P + 2C ÚFV/VF1c/10 alebo ÚFV/VF1c/12 alebo ÚFV/VFM1c/15Vokál, Vrláková, Kravčáková 
ÚFV/ZFP1c/14  Základné fyzikálne praktikum III 33C Varga, Ješková, Kireš 
ÚFV/ELEM1/15  Elektronika 33P ÚFV/VF1b/03Komanický, Kollár 
ÚFV/KVM/15  Kvantová mechanika 53P + 2C Strečka 
BP  Bakalársky projekt
   - ÚFV/BKP/14  Bakalársky projekt 2  
ÚFV/ZFP1d/14  Základné fyzikálne praktikum IV 33C Vrláková, Kravčáková 
ÚFV/STA1N/15  Štatistická fyzika 42P + 2C ÚFV/KVM/08 alebo ÚFV/KVM/15Jaščur, Čisárová 
ÚINF/UIN1/15  Úvod do štúdia informatiky 52P + 2C Krajči, Krídlo 
ÚINF/PAZ1a/15  Programovanie, algoritmy, zložitosť 83P + 4C Galčík, Nikorovič, Antoni, Bednárová, Opiela, Šebej 
ÚINF/PAZ1b/15  Programovanie, algoritmy, zložitosť 72P + 4C ÚINF/PAZ1a/15Andrejková, Galčík, Guniš 
ÚINF/PRP2/15  Princípy počítačov 42P + 1C Gallová, Šebej 
ÚINF/OSY1/15  Operačné systémy 32P + 0C Gallová, Pisarčík 
ÚINF/DBS1a/15  Databázové systémy 52P + 2C Török 
ÚINF/SPP1a/15  Školské programovacie prostredia I. 42P + 2C ÚINF/PAZ1a/15Šnajder, Guniš 
ÚINF/PSIN/15  Počítačová sieť Internet 53P + 1C ÚINF/PAZ1a/15 alebo ÚINF/ePAZ1a/11 alebo ÚINF/ePAZ1a/15Gallová, Gurský 
ÚINF/AFJ1a/15  Automaty a formálne jazyky 42P + 1C Szabari, Geffert 
ÚINF/BSI1a/15  Seminár z informatiky 22C Andrejková 
BP  Bakalársky projekt
   - ÚINF/BKP/14  Bakalársky projekt 2  
ÚINF/TVY/15  Teória vypočítateľnosti 42P + 1C Krajči 
ÚINF/SLO1a/15  Symbolická logika 52P + 1C Krajči, Krídlo 
ÚINF/SPP1b/15  Školské programovacie prostredia II. 42P + 2C ÚINF/SPP1a/15Andrejková, Šnajder, Guniš 
CJ  Cudzí jazyk
   - CJP/PFAJ4/07  Odborný anglický jazyk pre prírodné vedy 22C PaS Bednáriková, Naďová, Petruňová 
   - KGER/OJPV1/07  Nemecký odborný jazyk prírodných vied 1 22C Černáková 


Blok - Informatika
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚINF/VKI/15  Vybrané kapitoly z informatiky I. 42P + 2C Krajči 
ÚINF/RIM1/15  Metódy riešenia informatických úloh 20P + 2C Krivoš-Belluš 
ÚINF/SRP1/15  Vybrané kapitoly z informatiky II. 40P + 4C Krajči, Krivoš-Belluš 

 
 
Povinne voliteľné predmety Min. 25 Kreditov

Blok - Prírodovedné predmety Min. 6  Kreditov
  Predmety bloku sú určené pre študentov, ktorí chcú po absolvovaní bakalárskeho stupňa štúdia pokračovať na druhom stupni štúdiom jednoodborových študijných programov. Študent si volí min. 6 kreditov z odboru, v ktorom plánuje pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚFV/UAS/13  Úvod do astronómie 32P Parimucha 
ÚFV/SVL1/03  Štruktúra a vlastnosti KL 53P Sovák 
ÚFV/POF1a/99  Počítačová fyzika I 42P + 1C ÚFV/ANM/13 alebo ÚFV/NUM/10Žukovič 
ÚINF/PAZ1c/15  Programovanie, algoritmy, zložitosť 54C Novotný, Gurský 
ÚINF/APS1/15  Aplikovaná pravdepodobnosť a štatistika 52P + 2C Török 
ÚINF/AFJ1b/15  Automaty a formálne jazyky 52P + 1C ÚINF/AFJ1a/15Geffert, Szabari, Bednárová 
ÚMV/ALG3b/10  Algebra II pre informatikov a fyzikov 74P + 2C PaS ÚMV/ALGa/10Soták 


Blok - Pedagogika (PF) Min. 4  Kredity
  Predmety bloku sú určené pre študentov, ktorí chcú po absolvovaní bakalárskeho stupňa štúdia pokračovať na druhom stupni štúdiom „Učiteľstva akademických predmetov“. Osobitne sú pre pokračovanie na druhom stupni odporúčané predmety „Pedagogika pre MOŠ“ a „Psychológia pre MOŠ“.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KPE/Pg/15  Pedagogika pre medziodborové štúdium 22P 2, 3 Orosová, Boberová 
KPE/OLŠ/15  Organizácia a legislatíva školy 22C 2, 3 Boberová 
KPE/TVE/08  Teória výchovy 22C 2, 3 Boberová 
KPE/ALP/06  Alternatívna pedagogika 22C Orosová 
ÚINF/EDS/15  Edukačný softvér20P + 2C Šnajder 


Blok - Psychológia (PF) Min. 4  Kredity
  Predmety bloku sú určené pre študentov, ktorí chcú po absolvovaní bakalárskeho stupňa štúdia pokračovať na druhom stupni štúdiom „Učiteľstva akademických predmetov“. Osobitne sú pre pokračovanie na druhom stupni odporúčané predmety „Pedagogika pre MOŠ“ a „Psychológia pre MOŠ“.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KPPaPZ/Ps/15  Psychológia pre medziodborové štúdium 22P 2, 3 Orosová, Janovská, Benka 
KPPaPZ/PUDB/15  Prevencia užívania drog medzi vysokoškolákmi 22C 2, 3 Berinšterová, Orosová 
KPPaPZ/PP/15  Pozitívna psychológia 22C 2, 3 Benka 
KPPaPZ/PKŽ/15  Psychológia každodenného života 22C Kalina 


Blok - Spoločenský a sociálno-vedný základ (PF) Min. 2  Kredity
  Predmety bloku sú určené pre študentov, ktorí chcú po absolvovaní bakalárskeho stupňa štúdia pokračovať na druhom stupni štúdiom „Učiteľstva akademických predmetov“. Osobitne sú pre pokračovanie na druhom stupni odporúčané predmety „Pedagogika pre MOŠ“ a „Psychológia pre MOŠ“.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚMV/DGS/15  Digitálna gramotnosť študenta 22C Lukáč, Hanč, Šnajder 
KPO/SPKVV/15  Sociálny a politický kontext výchovy a vzdelávania 22P 2, 3 Gbúrová 
KFaDF/VKFV/07  Vybrané kapitoly z filozofie výchovy (všeobecný základ) 2 2, 3 KFaDF/DF1/05Tholt 
ÚBEV/BDD/05  Biológia dieťaťa a dorastu 22P + 0C 2, 3 Kassayová 


Blok - Predmetová príprava so zameraním na vzdelávanie - fyzika Min. 4  Kredity
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚFV/FDE/15  Fyzika v demonštračných experimentoch 22C Ješková, Kireš, Onderová 
ÚFV/PPFM/15  Počítačom podporované fyzikálne meranie 22C Ješková, Kireš 
ÚFV/MFYU/15  Metódy riešenia fyzikálnych úloh 22C Kireš 


Blok - Fyzika Min. 5  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚFV/UVF2/07  Úvod do všeobecnej fyziky 2 22C Ješková 
ÚFV/VBFM1/15  Všeobecná biofyzika I 33P Jancura 
ÚFV/SDFM1/15  Metódy spracovania dát vo fyzike 32P + 1C Čižmár 
ÚFV/MTFM/15  Moderné trendy vo fyzike 33P Feher 
ÚFV/ELP1/01  Elektronické praktikum 33C ÚFV/ELE1/07Varga, Čižmár 


Blok - II - Informatika Min. 6  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚINF/DBS1b/15  Databázové systémy 62P + 2C ÚINF/DBS1a/15 alebo ÚINF/DBdi/15Török 
ÚINF/UGR1/15  Úvod do počítačovej grafiky 52P + 1C Semanišin, Krivoš-Belluš 
ÚINF/UNS1/15  Úvod do neurónových sietí 52P + 1C Andrejková 
ÚINF/PRS/15  Programovanie robotických stavebníc 33C Šnajder, Guniš, Bednárová 
ÚINF/SWI1a/15  Softvérové inžinierstvo 22C ÚINF/DBS1a/15 alebo ÚINF/DBdi/15Semanišin 
ÚINF/ASU1/15  Algoritmy a štruktúry údajov 42P + 1C ÚINF/PAZ1b/15 alebo ÚINF/ePAZ1b/11 alebo ÚINF/ePAZ1b/15Krivoš-Belluš 
ÚINF/PBS/15  Prípravný seminár pre záverečnú prácu 11C Horváth, Galčík 
ÚINF/BSI1b/15  Seminár z informatiky 22C Andrejková 
ÚINF/IBdi/15  Princípy informačnej bezpečnosti 32C 2, 3 Sokol 
ÚINF/KRS/15  Kryptografické systémy a ich aplikácie 63P + 2C Krajči, Jirásek, Krivoš-Belluš 


Blok - Spoločensko-vedný základ Min. 4  Kredity
  Predmety bloku sú určené pre študentov, ktorí chcú po absolvovaní bakalárskeho stupňa štúdia pokračovať na druhom stupni štúdiom jednoodborových študijných programov.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KPPaPZ/Ps/15  Psychológia pre medziodborové štúdium 22P Orosová, Janovská, Benka 
KFaDF/DF2p/03  Dejiny filozofie 2 (všeobecný základ) 42P + 1C PaS Tholt, Nezník, Mayerová, Stojka 
KOP/OPaPDV/14  Občianske právo a právo duševného vlastníctva 42P 2, 3 Bačárová, Vojčík 

 
 
Výberové predmety

Blok - IT podpora
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚINF/IKTP/15  Informačno-komunikačné technológie -prezenčne 22C 2, 3 Szabari, Šnajder 
ÚINF/WBdi/15  Web a návrh používateľských rozhraní 30P + 3C 2, 3 Šnajder, Guniš 
ÚINF/TYS1/15  Typografické systémy 22C 2, 3 Krajči 
ÚINF/PSW1/06  Programovanie webových stránok 22C Šnajder, Guniš 


Blok - Rozvíjanie jazykových kompetencií
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
CJP/PFAJAKA/07  Akademická angličtina 22C  Bednáriková 
CJP/PFAJGA/07  Komunikatívna gramatika v anglickom jazyku 22C  Bednáriková 
KGER/NJKG/07  Komunikatívna gramatika v nemeckom jazyku 22C  Puchalová 
CJP/PFAJKKA/07  Komunikatívne kompetencie v anglickom jazyku 22C  Naďová 
KGER/NJKK/07  Komunikatívne kompetencie v NJ 22C  Černáková 


Blok - TV
  Študent môže absolvovať všetky ponúkané predmety z bloku TV, ale do štandardného počtu 180 kreditov sa študentovi môžu započítať maximálne 6 kreditov.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚTVŠ/TVa/11  Športové aktivity I 22C Šulc, Küchelová, Bakalár, Uher, Horbacz, Valanský, Vokál, Kaško, Zelko, Dračková, Čurgali, Potočníková 
ÚTVŠ/TVb/11  Športové aktivity II 22C Šulc, Küchelová, Uher, Bakalár, Horbacz, Valanský, Vokál, Kaško, Zelko, Dračková, Čurgali, Potočníková 
ÚTVŠ/TVc/11  Športové aktivity III 22C Šulc, Küchelová, Uher, Bakalár, Horbacz, Valanský, Vokál, Kaško, Zelko, Dračková, Čurgali, Potočníková 
ÚTVŠ/TVd/11  Športové aktivity IV 22C Šulc, Küchelová, Bakalár, Uher, Horbacz, Valanský, Vokál, Kršňáková, Kaško, Zelko, Dračková, Čurgali, Potočníková 
ÚTVŠ/KP/12  Kurz prežitia-survival 236C  Valanský, Dombrovský 
ÚTVŠ/ÚTVŠ/CM/13  Cvičenie pri mori 236C  Buková, Horbacz 
ÚTVŠ/LKSp//13  Letný kurz-splav rieky Tisa 236C  Bakalár 
ÚTVŠ/ZKLS//13  Zimný kurz lyžovania 236C  Šulc, Valanský 


Blok - I
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
Dek. PF UPJŠ/USPV/13  Úvod do štúdia prírodných vied 212sP + 3dC Kožurková, Cechlárová, Šmajda, Hofierka, Žežula, Zeleňák, Hanč, Krídlo, Kolarčik, Nestorová-Dická 

 

Certifikované študijné programy
SkratkaNázov
IB1
Etika v biomedicínskych vedách pre zdravotnícku prax
IB10
Medzinárodný certifikát ECo-C
IB11
Medzinárodný certifikát ECDL
IB12a
Používanie, administrácia a vývoj v systéme SAP - administrátor
IB12c
Používanie, administrácia a vývoj v systéme SAP - konzultant
IB12p
Používanie, administrácia a vývoj v systéme SAP - programátor
IB12u
Používanie, administrácia a vývoj v systéme SAP - používateľ
IB13
Psychologické, sociálne a kultúrne aspekty zdravia
IB2
Právne minimum – súkromnoprávne aspekty
IB3
Právne minimum – verejnoprávne aspekty
IB4
Projektový manažment
IB5
Manažérska ekonomika
IB6
Riešenie konfliktných a krízových situácií v školskej praxi
IB7
Štatistika pre prax
IB8
Environmentálne aspekty záťaže životného prostredia
IB9
Medzinárodný certifikát TOEFL

 

Štátne skúšky
Min. 6 Kreditov
Povinné predmety

Blok - Štátna skúška
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚFV/BSSM/15  Bakalárska štátna skúška Fyzika 1 SS    
ÚFV/BPO/14  Bakalárska práca a jej obhajoba 4 OB    


Blok - Štátna skúška (Informatika)
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚINF/BPO/14  Bakalárska práca a jej obhajoba 4 OB    
ÚINF/BSSMI/15  Základy informatiky 1 SS    

 
 
Povinne voliteľné predmety
 
 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje ostatný krát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov