Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2016/2017
Študijný program:
MFb - Matematika - fyzika - (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Študijný odbor:
4.1.1. - fyzika
garant :
prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc. - podprogram fyzika
Študijný odbor:
9.1.1. - matematika
garant :
doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD. - podprogram matematika
 

Študijná časť
Min. 174 Kreditov
Povinné predmety Min. 134 Kreditov

Blok - I
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚMV/UDM/10  Úvod do matematiky 31P + 2C Harminc, Gavala, Gábová 
ÚMV/MANa/10  Matematická analýza I 73P + 3C PaS Hutník, Halčinová, Šottová 
ÚMV/ALGa/10  Algebra I 73P + 3C PaS Studenovská, Fabrici, Maceková, Janicová 
ÚMV/MANb/10  Matematická analýza II 84P + 3C PaS ÚMV/MANa/10Hutník 
ÚMV/ALG2b/10  Algebra II 74P + 2C PaS ÚMV/ALGa/10Studenovská 
ÚMV/MAN2c/10  Matematická analýza III 52P + 2C PaS ÚMV/MANb/10Hutník 
ÚMV/DSMa/10  Diskrétna matematika I 52P + 2C PaS Jendroľ, Maceková, Valiska 
ÚMV/UAD/10  Úvod do analýzy dát 21P + 1C Žežula, Hančová 
ÚMV/ATC/10  Algebra a teória čísel 42P + 1C ÚMV/ALG2b/10Harminc 
ÚMV/PSTa/10  Pravdepodobnosť a štatistika I 52P + 2C PaS ÚMV/MAN1c/10 alebo ÚMV/MAN2c/10Skřivánková 
ÚMV/MRUa/15  Metódy riešenia matematických úloh I 22C Lukáč 
ÚMV/LTM/10  Logika a teória množín 63P + 2C PaS ÚMV/MANb/10Šupina 
ÚMV/MRUb/15  Metódy riešenia matematických úloh II 22C ÚMV/MRUa/15Šveda 
BP  Bakalársky projekt
   - ÚMV/BKP2/14  Bakalársky projekt 21C Šveda 
ÚMV/GEO2a/15  Geometria I 53P + 2C Šveda 
ÚMV/MRUc/15  Metódy riešenia matematických úloh III 22C ÚMV/MRUb/15Semanišinová 
ÚFV/VFM1a/15  Všeobecná fyzika I 64P + 2C Ješková 
ÚFV/UVF/05  Úvod do všeobecnej fyziky 22C Ješková, Kireš 
ÚFV/ZMF/07  Základy matematiky pre fyzikov 22C Hanč 
ÚFV/VFM1b/15  Všeobecná fyzika II 64P + 2C ÚFV/VF1a/12 alebo ÚFV/VFM1a/15Kollár, Zeleňáková, Čižmár 
ÚFV/ZFP1a/03  Základné fyzikálne praktikum I 33C Zeleňáková, Ješková, Kireš, Onderová, Füzer 
ÚFV/VFM1c/15  Všeobecná fyzika III 64P + 2C ÚFV/VF1b/03 alebo ÚFV/VFM1b/15Varga 
ÚFV/TMEU/15  Teoretická mechanika 32P + 1C ÚFV/VF1a/12 alebo ÚFV/VFM1a/15Bobák 
ÚFV/ZFP1b/03  Základné fyzikálne praktikum II 33C ÚFV/ZFP1a/03Zeleňáková, Füzer 
ÚFV/TEP1/03  Teória elektromagnetického poľa 53P + 1C ÚFV/VFM1b/15 alebo ÚFV/VF1b/03Bobák, Lučivjanský 
ÚFV/VFM1d/15  Všeobecná fyzika IV 64P + 2C ÚFV/VF1c/10 alebo ÚFV/VF1c/12 alebo ÚFV/VFM1c/15Vokál, Vrláková, Kravčáková 
ÚFV/ZFP1c/14  Základné fyzikálne praktikum III 33C Varga, Ješková, Kireš 
ÚFV/ELEM1/15  Elektronika 33P ÚFV/VF1b/03Komanický, Kollár 
ÚFV/KVM/15  Kvantová mechanika 53P + 2C Strečka 
BP  Bakalársky projekt
   - ÚFV/BKP/14  Bakalársky projekt 2  
ÚFV/ZFP1d/14  Základné fyzikálne praktikum IV 33C Vrláková, Kravčáková 
ÚFV/STA1N/15  Štatistická fyzika 42P + 2C ÚFV/KVM/08 alebo ÚFV/KVM/15Jaščur, Čisárová 
CJ  Cudzí jazyk
   - CJP/PFAJ4/07  Odborný anglický jazyk pre prírodné vedy 22C PaS Bednáriková, Naďová, Petruňová 
   - KGER/OJPV1/07  Nemecký odborný jazyk prírodných vied 1 22C Černáková 

 
 
Povinne voliteľné predmety Min. 27 Kreditov

Blok - Prírodovedné predmety Min. 6  Kreditov
  Predmety bloku sú určené pre študentov, ktorí chcú po absolvovaní bakalárskeho stupňa štúdia pokračovať na druhom stupni štúdiom jednoodborových študijných programov. Študent si volí min. 6 kreditov z odboru, v ktorom plánuje pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚMV/LCO/10  Lineárna a celočíselná optimalizácia 52P + 2C PaS  ÚMV/ALGa/10Soták, Gajdoš 
ÚMV/MIE/13  Mikroekonómia42P + 1C PaS  Cechlárová, Kopčová 
ÚMV/MAN1d/10  Matematická analýza IV 74P + 2C PaS  ÚMV/MAN1c/10 alebo ÚMV/MAN2c/10Doboš, Šupina 
ÚINF/AFJ1a/15  Automaty a formálne jazyky 42P + 1C  Szabari, Geffert 
ÚMV/PSTb/10  Pravdepodobnosť a štatistika II 52P + 2C PaS  Skřivánková, Hančová 
ÚFV/UAS/13  Úvod do astronómie 32P Parimucha 
ÚFV/SVL1/03  Štruktúra a vlastnosti KL 53P Sovák 
ÚFV/POF1a/99  Počítačová fyzika I 42P + 1C ÚFV/ANM/13 alebo ÚFV/NUM/10Žukovič 


Blok - Pedagogika (PF) Min. 4  Kredity
  Predmety bloku sú určené pre študentov, ktorí chcú po absolvovaní bakalárskeho stupňa štúdia pokračovať na druhom stupni štúdiom „Učiteľstva akademických predmetov“. Osobitne sú pre pokračovanie na druhom stupni odporúčané predmety „Pedagogika pre MOŠ“ a „Psychológia pre MOŠ“.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KPE/Pg/15  Pedagogika pre medziodborové štúdium 22P 2, 3 Orosová, Boberová 
KPE/OLŠ/15  Organizácia a legislatíva školy 22C 2, 3 Boberová 
KPE/TVE/08  Teória výchovy 22C 2, 3 Boberová 
KPE/ALP/06  Alternatívna pedagogika 22C Orosová 
ÚINF/EDS/15  Edukačný softvér20P + 2C Šnajder 


Blok - Psychológia (PF) Min. 4  Kredity
  Predmety bloku sú určené pre študentov, ktorí chcú po absolvovaní bakalárskeho stupňa štúdia pokračovať na druhom stupni štúdiom „Učiteľstva akademických predmetov“. Osobitne sú pre pokračovanie na druhom stupni odporúčané predmety „Pedagogika pre MOŠ“ a „Psychológia pre MOŠ“.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KPPaPZ/Ps/15  Psychológia pre medziodborové štúdium 22P 2, 3 Orosová, Janovská, Benka 
KPPaPZ/PUDB/15  Prevencia užívania drog medzi vysokoškolákmi 22C 2, 3 Berinšterová, Orosová 
KPPaPZ/PP/15  Pozitívna psychológia 22C 2, 3 Benka 
KPPaPZ/PKŽ/15  Psychológia každodenného života 22C Kalina 


Blok - Spoločenský a sociálno-vedný základ (PF) Min. 2  Kredity
  Predmety bloku sú určené pre študentov, ktorí chcú po absolvovaní bakalárskeho stupňa štúdia pokračovať na druhom stupni štúdiom „Učiteľstva akademických predmetov“. Osobitne sú pre pokračovanie na druhom stupni odporúčané predmety „Pedagogika pre MOŠ“ a „Psychológia pre MOŠ“.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚMV/DGS/15  Digitálna gramotnosť študenta 22C Lukáč, Hanč, Šnajder 
KPO/SPKVV/15  Sociálny a politický kontext výchovy a vzdelávania 22P 2, 3 Gbúrová 
KFaDF/VKFV/07  Vybrané kapitoly z filozofie výchovy (všeobecný základ) 2 2, 3 KFaDF/DF1/05Tholt 
ÚBEV/BDD/05  Biológia dieťaťa a dorastu 22P + 0C 2, 3 Kassayová 


Blok - Matematika Min. 8  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚMV/MAN2d/10  Matematická analýza IV 52P + 2C PaS ÚMV/MANb/10Halčinová 
ÚMV/DSMb/10  Diskrétna matematika II 52P + 2C PaS ÚMV/DSMa/10 alebo ÚMV/DSM3a/10Jendroľ 
ÚMV/VEM/10  Vybrané kapitoly z elementárnej matematiky 31P + 1C PaS ÚMV/MAN2c/10Doboš 
ÚMV/TCS/10  Teória čísel 32P ÚMV/ATC/10Harminc 
ÚMV/VKA/10  Vybrané kapitoly z algebry 42P + 1C PaS Studenovská 
ÚMV/SMO/10  Seminár k matematickej olympiáde 22C Semanišinová 
ÚMV/IPU/10  Informatická príprava učiteľov matematiky 21P + 1C Lukáč 


Blok - Fyzika Min. 5  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚFV/UVF2/07  Úvod do všeobecnej fyziky 2 22C Ješková 
ÚFV/VBFM1/15  Všeobecná biofyzika I 33P Jancura 
ÚFV/SDFM1/15  Metódy spracovania dát vo fyzike 32P + 1C Čižmár 
ÚFV/MTFM/15  Moderné trendy vo fyzike 33P Feher 
ÚFV/ELP1/01  Elektronické praktikum 33C ÚFV/ELE1/07Varga, Čižmár 


Blok - Predmetová príprava so zameraním na vzdelávanie - fyzika Min. 4  Kredity
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚFV/FDE/15  Fyzika v demonštračných experimentoch 22C Ješková, Kireš, Onderová 
ÚFV/PPFM/15  Počítačom podporované fyzikálne meranie 22C Ješková, Kireš 
ÚFV/MFYU/15  Metódy riešenia fyzikálnych úloh 22C Kireš 


Blok - Spoločensko-vedný základ Min. 4  Kredity
  Predmety bloku sú určené pre študentov, ktorí chcú po absolvovaní bakalárskeho stupňa štúdia pokračovať na druhom stupni štúdiom jednoodborových študijných programov.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KPPaPZ/Ps/15  Psychológia pre medziodborové štúdium 22P Orosová, Janovská, Benka 
KFaDF/DF2p/03  Dejiny filozofie 2 (všeobecný základ) 42P + 1C PaS Tholt, Nezník, Mayerová, Stojka 
KOP/OPaPDV/14  Občianske právo a právo duševného vlastníctva 42P 2, 3 Bačárová, Vojčík 

 
 
Výberové predmety

Blok - Matematika
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚMV/MAE/10  Makroekonómia 42P + 1C PaS Cechlárová 
ÚMV/MIE/13  Mikroekonómia42P + 1C PaS Cechlárová, Kopčová 
ÚMV/SHM/10  Seminár z histórie matematiky 22C Semanišinová 
ÚMV/ZBR/14  Základy bridžu 22C Ploščica, Horňák 
ÚMV/SVK/10  Študentská vedecká konferencia 4   


Blok - Rozvíjanie jazykových kompetencií
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
CJP/PFAJAKA/07  Akademická angličtina 22C  Bednáriková 
CJP/PFAJGA/07  Komunikatívna gramatika v anglickom jazyku 22C  Bednáriková 
KGER/NJKG/07  Komunikatívna gramatika v nemeckom jazyku 22C  Puchalová 
CJP/PFAJKKA/07  Komunikatívne kompetencie v anglickom jazyku 22C  Naďová 
KGER/NJKK/07  Komunikatívne kompetencie v NJ 22C  Černáková 


Blok - TV
  Študent môže absolvovať všetky ponúkané predmety z bloku TV, ale do štandardného počtu 180 kreditov sa študentovi môžu započítať maximálne 6 kreditov.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚTVŠ/TVa/11  Športové aktivity I 22C Šulc, Küchelová, Bakalár, Uher, Horbacz, Valanský, Vokál, Kaško, Zelko, Dračková, Čurgali, Potočníková 
ÚTVŠ/TVb/11  Športové aktivity II 22C Šulc, Küchelová, Uher, Bakalár, Horbacz, Valanský, Vokál, Kaško, Zelko, Dračková, Čurgali, Potočníková 
ÚTVŠ/TVc/11  Športové aktivity III 22C Šulc, Küchelová, Uher, Bakalár, Horbacz, Valanský, Vokál, Kaško, Zelko, Dračková, Čurgali, Potočníková 
ÚTVŠ/TVd/11  Športové aktivity IV 22C Šulc, Küchelová, Bakalár, Uher, Horbacz, Valanský, Vokál, Kršňáková, Kaško, Zelko, Dračková, Čurgali, Potočníková 
ÚTVŠ/KP/12  Kurz prežitia-survival 236C  Valanský, Dombrovský 
ÚTVŠ/ÚTVŠ/CM/13  Cvičenie pri mori 236C  Buková, Horbacz 
ÚTVŠ/LKSp//13  Letný kurz-splav rieky Tisa 236C  Bakalár 
ÚTVŠ/ZKLS//13  Zimný kurz lyžovania 236C  Šulc, Valanský 


Blok - I
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
Dek. PF UPJŠ/USPV/13  Úvod do štúdia prírodných vied 212sP + 3dC Kožurková, Cechlárová, Šmajda, Hofierka, Žežula, Zeleňák, Hanč, Krídlo, Kolarčik, Nestorová-Dická 

 

Certifikované študijné programy
SkratkaNázov
IB1
Etika v biomedicínskych vedách pre zdravotnícku prax
IB10
Medzinárodný certifikát ECo-C
IB11
Medzinárodný certifikát ECDL
IB12a
Používanie, administrácia a vývoj v systéme SAP - administrátor
IB12c
Používanie, administrácia a vývoj v systéme SAP - konzultant
IB12p
Používanie, administrácia a vývoj v systéme SAP - programátor
IB12u
Používanie, administrácia a vývoj v systéme SAP - používateľ
IB13
Psychologické, sociálne a kultúrne aspekty zdravia
IB2
Právne minimum – súkromnoprávne aspekty
IB3
Právne minimum – verejnoprávne aspekty
IB4
Projektový manažment
IB5
Manažérska ekonomika
IB6
Riešenie konfliktných a krízových situácií v školskej praxi
IB7
Štatistika pre prax
IB8
Environmentálne aspekty záťaže životného prostredia
IB9
Medzinárodný certifikát TOEFL

 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - Štátna skúška
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚMV/BPO/14  Bakalárska práca a jej obhajoba 4 OB    
ÚMV/MTM/14  Matematika 1 SS   ÚMV/MAN2c/10 a ÚMV/ALG2b/10 a ÚMV/ATC/10 
ÚFV/BSSM/15  Bakalárska štátna skúška Fyzika 1 SS    
ÚFV/BPO/14  Bakalárska práca a jej obhajoba 4 OB    

 
 
Povinne voliteľné predmety
 
 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje ostatný krát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov