Experimentálne štúdium relaxačných procesov v molekulových magnetoch

Grantová agentúra: 
Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied
Kód projektu: 
VEGA 1/0426/19
Doba trvania projektu: 
2019 - 2022
Zodpovedný riešiteľ: 
E. Čižmár