Influence of magnetic field and spin anisotropy on the ground state and critical behavior of two-dimensional quantum magnets

Grant Agency: 
Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied
Project Number: 
1/0269/17
Duration of project: 
2017 to 2020
Zodpovedný riešiteľ: 
A. Orendáčová