Jednoodborové štúdium (FKLm)

Študijný program: FKLm - Fyzika kondenzovaných látok (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Študijný odbor: 4.1.1. - fyzika
Garant: prof. Ing. Martin Orendáč, DrSc.
Štúdijný plán a Informačné listy predmetov (do políčka Skratka zadajte FKLm)
Profil absolventa:
Poslaním magisterského študijného programu Fyzika kondenzovaných látok je pripravovať poslucháčov pre samostatné riešenie výskumných úloh na pracoviskách základného a aplikovaného výskumu. Štúdiom tohto zamerania získavajú poslucháči vedomosti zo základov klasickej a kvantovej fyziky a to teoretické a experimentálne. V rámci základného matematického vzdelávania sa učia ovládať moderné výpočtové metódy, získavajú vedomosti z oblasti programovania, a využitia počítačov pri automatizácii experimentov. Štúdium profilujú špeciálne disciplíny ako štruktúra tuhých látok, kvantová teória tuhých látok, fyzika nízkych teplôt, fyzika kovov, elektronika a magnetizmus tuhých látok. Dôraz sa kladie na zvládnutie experimentálnych metód FKL. Absolvent je taktiež schopný pracovať ako programátor alebo kvalifikovaný manažér. Predpokladá sa, že značná časť absolventov bude pokračovať na treťom stupni štúdia v niektorom z fyzikálnych študijných odborov na domácich alebo zahraničných pracoviskách.