Príprava a štúdium nanomateriálov pre technológie na konverziu a prenose energie

Grant Agency: 
Grant Agency of Ministry of Education, Science, Research and Sport and Slovak Academy of Sciences
Project Number: 
VEGA 1/0204/18
Duration of project: 
2018 to 2021
Zodpovedný riešiteľ: 
V. Komanický