Príprava a štúdium nanomateriálov pre technológie na konverziu a prenose energie

Grantová agentúra: 
Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied
Kód projektu: 
VEGA 1/0204/18
Doba trvania projektu: 
2018 - 2021
Zodpovedný riešiteľ: 
V. Komanický