Medziodborové štúdium (FXb)

Študijný program: FBb - Fyzika - biológia (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Študijný odbor: 4.1.1. - fyzika
Garant: prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc. - podprogram fyzika
Študijný odbor: 4.2.1. - biológia
Garant: prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD. - podprogram biológia
Štúdijný plán a Informačné listy predmetov (do políčka Skratka zadajte FBb)
Profil absolventa:
Absolventi medziodborového, bakalárskeho štúdia v študijnom programe Fyzika - biológia sú spôsobilí pokračovať na magisterskom štúdiu učiteľstva predmetov študovaných odborov medziodborového štúdia na PF UPJŠ alebo pokračovať na magisterskom štúdiu jedného z odborov. Dôkladne pozná odbory svojej predmetovej špecializácie a jeho výstavbu. Absolvent ovláda základné poznatky a metódy vedných odborov, ktoré sú viazané na študované akademické predmety. Pozná poznatky a experimentálne zručnosti, ktoré mu umožnia celoživotne si obnovovať a rozširovať znalosti z akademických predmetov. Má znalosti z biologických vedných odborov cytológia, morfológia živočíchov a človeka, mikrobiológia, molekulárna biológia, genetika, botanika, zoológia, fyziológia rastlín a živočíchov, biotechnológie biológia človeka, ekológia. Pod vedením skúseného odborníka dokáže samostatne riešiť niektoré problémy biologického výskumu a praktické úlohy aplikovanej biológie. Absolvent má zručnosti v základných metódach výskumu živých systémov na úrovniach molekula, bunka, organizmus. Absolvent má dostatočné poznatky aj z chémie, pozná chemické metódy pri riešení praktických úloh. Môže sa profilovať pre uplatnenie v praxi v náväznosti na fyziku ako pracovník školského technologického a laboratórneho pracoviska a pracovníka počítačových sietí.


Študijný program: FGb - Fyzika - geografia (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Študijný odbor: 4.1.1. - fyzika
Garant: prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc. - podprogram fyzika
Študijný odbor: 4.1.35. - geografia
Garant: doc. Mgr. Michal Gallay, PhD. - podprogram geografia
Štúdijný plán a Informačné listy predmetov (do políčka Skratka zadajte FGb)
Profil absolventa:
Absolventi medziodborového, bakalárskeho štúdia v študijnom programe Fyzika – geografia sú spôsobilí pokračovať na magisterskom štúdiu učiteľstva predmetov študovaných odborov medziodborového štúdia na PF UPJŠ alebo pokračovať na magisterskom štúdiu jedného z odborov. Dôkladne pozná odbory svojej predmetovej špecializácie a jeho výstavbu. Absolvent ovláda základné poznatky a metódy vedných odborov, ktoré sú viazané na študované akademické predmety. Pozná poznatky a experimentálne zručnosti, ktoré mu umožnia celoživotne si obnovovať a rozširovať znalosti z akademických predmetov. Môže sa profilovať pre uplatnenie v praxi v náväznosti na fyziku ako pracovník školského technologického a laboratórneho pracoviska a pracovníka počítačových sietí. Absolvent by mal ovládať základné poznatky z fyzickogeografických a sprievodných geovedných disciplín: geológie, meteorológie a klimatológie, hydrológie a pedológie rozsahu potrebnom pre pochopenie základných procesov v prírodnej krajine. Súčasne by mal dostatočne ovládať základné kartografické metódy a orientovať sa vo využití GIS a DPZ. Ovládať má tiež fyzickú geografiu aplikovanú na rôzne veľké regióny, V oblasti socioekonomickej geografie by mal ovládať v širšom prehľade na základe súčasných poznatkov čiastkové disciplíny ako geografiu obyvateľstva a sídel, geografiu výrobnej sféry, geografiu dopravy a cestovného ruchu a tieto aplikovať do oblasti regionálnej geografie Slovenska.


Študijný program: FCHb - Fyzika - chémia (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Študijný odbor: 4.1.1. - fyzika
Garant: prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc. - podprogram fyzika
Študijný odbor: 4.1.14. - chémia
Garant: prof. RNDr. Vladimír Zeleňák, DrSc. - podprogram chémia
Štúdijný plán a Informačné listy predmetov (do políčka Skratka zadajte FCHb)
Profil absolventa:
Absolventi medziodborového, bakalárskeho štúdia v študijnom programe Fyzika - chémia sú spôsobilí pokračovať na magisterskom štúdiu učiteľstva predmetov študovaných odborov medziodborového štúdia na PF UPJŠ alebo pokračovať na magisterskom štúdiu jedného z odborov. Dôkladne pozná odbory svojej predmetovej špecializácie a jeho výstavbu. Absolvent ovláda základné poznatky a metódy vedných odborov, ktoré sú viazané na študované akademické predmety. Pozná poznatky a experimentálne zručnosti, ktoré mu umožnia celoživotne si obnovovať a rozširovať znalosti z akademických predmetov. Môže sa profilovať pre uplatnenie v praxi v náväznosti na fyziku ako pracovník školského technologického a laboratórneho pracoviska a pracovníka počítačových sietí. Môže sa profilovať pre prácu v chemickom laboratóriu a vykonávať práce v chemickom výskume ako technickí pracovník.


Študijný program: FIb - Fyzika - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Študijný odbor: 4.1.1. - fyzika
Garant: prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc. - podprogram fyzika
Študijný odbor: 9.2.1. - informatika
Garant: prof. RNDr. Stanislav Krajči, PhD. - podprogram informatika
Štúdijný plán a Informačné listy predmetov (do políčka Skratka zadajte FIb)
Profil absolventa:
Absolventi medziodborového, bakalárskeho štúdia v študijnom programe Fyzika - informatika sú spôsobilí pokračovať na magisterskom štúdiu učiteľstva predmetov študovaných odborov medziodborového štúdia na PF UPJŠ alebo pokračovať na magisterskom štúdiu jedného z odborov. Dôkladne pozná odbory svojej predmetovej špecializácie a jeho výstavbu. Absolvent ovláda základné poznatky a metódy vedných odborov, ktoré sú viazané na študované akademické predmety. Pozná poznatky a experimentálne zručnosti, ktoré mu umožnia celoživotne si obnovovať a rozširovať znalosti z akademických predmetov. Môže sa profilovať pre uplatnenie v praxi v náväznosti na fyziku ako pracovník školského technologického a laboratórneho pracoviska a pracovníka počítačových sietí. Bakalár medziodborového štúdia informatiky dokáže implementovať, inštalovať a prevádzkovať zložité systémy, pracovať v implementačnom tíme pod vedením magistra/inžiniera informatiky, rozširovať, prispôsobovať a lokalizovať systémy výpočtovej a informačnej techniky. Dokáže spolupracovať s používateľmi systému a špecialistami iných profesií. Tiež je pripravený na magisterské štúdium informatiky s určitým zameraním na špecializáciu – znalostné systémy, bezpečnosť počítačových sietí, neurónové siete a stringológia. Absolventi tohto študijného programu budú nachádzať uplatnenie v rôznych odvetviach priemyslu, vo vzdelávacej sústave, ako vo verejnom tak aj v súkromnom sektore, v bankovníctve, doprave, zdravotníctve, ekológii atď. pretože, dokážu implementovať, rozširovať, prispôsobovať a lokalizovať, inštalovať a udržiavať systémy výpočtovej a informačnej techniky.


Študijný program: MFb - Matematika - fyzika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Študijný odbor: 4.1.1. - fyzika
Garant: prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc. - podprogram fyzika
Študijný odbor: 9.1.1. - matematika
Garant: doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD. - podprogram matematika
Štúdijný plán a Informačné listy predmetov (do políčka Skratka zadajte MFb)
Profil absolventa:
Absolventi medziodborového, bakalárskeho štúdia v študijnom programe Matematika - fyzika sú spôsobilí pokračovať na magisterskom štúdiu učiteľstva predmetov študovaných odborov medziodborového štúdia na PF UPJŠ alebo na magisterskom štúdiu jedného z odborov. Dôkladne pozná odbory svojej predmetovej špecializácie a jeho výstavbu. Absolvent ovláda základné poznatky a metódy vedných odborov, ktoré sú viazané na študované akademické predmety. Pozná poznatky a experimentálne zručnosti, ktoré mu umožnia celoživotne si obnovovať a rozširovať znalosti z akademických predmetov. Sú spôsobilí pôsobiť ako nižšie kvalifikovaní odborníci vo finančníctve alebo bankovníctve, na matematických pracoviskách v priemysle a pod. Môže sa profilovať pre uplatnenie v praxi v náväznosti na fyziku ako pracovník školského technologického a laboratórneho pracoviska a pracovníka počítačových sietí.