Štúdium

Fyzika kondenzovaných látok predstavuje časť fyziky, s ktorej produktmi sa stretávame v najrozličnejších oblastiach ľudskej činnosti, predovšetkým kvôli návrhu a príprave nových progresívnych materiálov. Ukazuje sa, že práve vlastnosti materiálov rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú vývoj v oblastiach informačných technológií, snímacej a záznamovej techniky, v automobilovom priemysle, v kozmických a medicínskych aplikáciách.
Počas štúdia sa poslucháči pripravujú na riešenie fyzikálnych projektov, využívajúc špičkové experimentálne zariadenia, ktoré sú ojedinelé svojho druhu na Slovensku aj vo svete. Sú odborne vedení uznávanými vedeckými pracovníkmi spolupracujúcimi so špičkovými svetovými pracoviskami.

Odborná spôsobilosť absolventov umožňuje kvalifikované prepojenie teórie a praxe a kreatívny prístup k riešeniu problémov z rôznych oblastí, vďaka čomu títo absolventi na trhu práce nájdu uplatnenie nie len ako akademickí a vedeckí pracovníci.

Interdisciplinárny charakter štúdia dáva absolventom široké možnosti uplatnenia ako na Slovensku tak aj v zahraničí, v pozíciách riadiacich a samostatných pracovníkov v súkromných spoločnostiach.

Doktorandi sú počas štúdia vedení uznávanými vedeckými pracovníkmi. V rámci spolupráce sa zúčastňujú experimentov v špičkových zahraničných laboratóriach a publikujú svoje výsledky v renomovaných svetových časopisoch.

Vybrané učebné texty pre predmety vyučované v rámci KFKL