Jednoodborové štúdium (Fb)

Študijný program: Fb - Fyzika (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Študijný odbor: 4.1.1. - fyzika
Garant: prof. RNDr. Michal Jaščur, CSc.
Štúdijný plán a Informačné listy predmetov (do políčka Skratka zadajte Fb)
Profil absolventa:
Absolvent bakalárskeho štúdia v študijnom programe Fyzika je schopný vykonávať profesiu fyzik (physicist). Absolvent je schopný realizovať pod vedením skúsených odborníkov rôzne náročné experimenty, samostatne riešiť základné fyzikálne úlohy a aplikovať fyzikálne zákony do iných oblastí ľudských aktivít, riešiť rôzne matematické úlohy, vytvárať počítačové modely procesov na základe požiadaviek praxe a kvalifikovane obsluhovať rôzne meracie a technologické zariadenia. Má široké spektrum znalostí zo všetkých oblastí fyzikálnych vedných disciplín, z matematických a informatických vedných odborov a v rámci širšieho vedného základu tiež z chémie, biológie a hraničných disciplín.