Študentské pomocné vedecké sily

Študentské pomocné vedecké sily, Študentské pomocné pedagogické sily a Študentské pomocné technické sily

Milí študenti,

vedenie PF UPJŠ sa rozhodlo podporiť tých z Vás, ktorí chcú aktívne spájať svoj voľný čas so vzdelávaním, propagáciou a vedeckou prácou v odbore, ktorý ste sa rozhodli študovať.

Od akademického roka 2015/2016 bol dekanom PF UPJŠ zavedený štatút Študentských pomocných vedeckých síl (ŠPVS). V akademickom roku 2016/2017 pribudli pozície Študentských pomocných pedagogických síl (ŠPPS) a od roku 2018 pozície Študentských pomocných technických síl (ŠPPS) a Študentských ambasádorov (ŠA). Podrobnejšie informácie o pozíciách nájdete v Smernici dekana, ktorou sa upravujú pravidlá pre obsadzovanie týchto pozícií na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Z rozpočtu fakulty budú v letnom semestri AR 2017/2018 podporené ďalšie pozície.

Ak máte záujem zapojiť sa do činnosti Študentských pomocných vedeckých síl, Študentských pomocných pedagogických síl alebo Študentských pomocných technických síl, vedomostne rásť v odbore, ktorý študujete, užitočne tráviť voľný čas - zoznam tém, termíny a spôsob prihlásenia sa nájdete v autorizovanej zóne Akademického informačného systému.