Učiteľské štúdium (FXmu)

Študijný program: FBmu - Fyzika - biológia (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Študijný odbor: 1.1.1. - učiteľstvo akademických predmetov
Garant: prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc. - podprogram učiteľstvo akademických predmetov - fyzika
Garant: doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc. - podprogram učiteľstvo akademických predmetov - biológia
Garant: prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. - podprogram pedagogika a psychológia
Štúdijný plán a Informačné listy predmetov (do políčka Skratka zadajte FBmu)
Profil absolventa:
Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov v špecializácii fyzika je spôsobilý byť učiteľom fyziky na úrovni základného a stredného vzdelávania. Ovláda obsah základných disciplín svojej špecializácie, princípy ich štruktúry a dokáže s nimi aktívne pracovať a využívať ich. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný vytvárať metodické materiály pre výučbu. Ovláda informačno-komunikačné technológie a vie ich uplatniť vo vyučovacom procese. Ovláda súčasné teoretické modely kognitívnej socializácie a vzdelávania človeka. Pozná teóriu, metodológiu a epistemológiu disciplín svojej predmetovej špecializácie a teoretické i praktické súvislosti didaktiky informatiky, najmä s ohľadom na projektovanie výučby v školskej triede. Vie adaptovať vzdelávacie programy v informatických disciplínach na konkrétne podmienky žiakov, školskej triedy a typu školy. Dokáže analyzovať a posudzovať alternatívne programy sekundárneho vzdelávania. Vie primerane uplatňovať experiment vo vyučovacom procese, využívať didaktické prostriedky v rôznych fázach vyučovacej jednotky. Primerane ovláda základy informačno-komunikačných technológií a dokáže ich využívať vo výučbe. Títo absolventi získali v rámci magisterského stupňa učiteľské spôsobilosti, ktoré vedia tvorivo využiť vo výučbe predmetu Fyzika na stredných a základných školách.

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov v špecializácii biológia vie adaptovať vzdelávacie programy v príslušných disciplínách na konkrétne podmienky žiakov, školskej triedy a typu školy, vie analyzovať a posudzovať alternatívne programy sekundárneho vzdelávania, vie primerane uplatňovať experiment vo vyučovacom procese, vie využívať didaktické prostriedky v rôznych fázach vyučovacej jednotky. Primerane ovláda základy informačno-komunikačných technológií a dokáže ich využívať vo výučbe. Ovláda základné poznatky o právnych, ekonomických a etických aspektoch práce vo svojej oblasti. Úroveň absolventov je porovnateľná s úrovňou absolventov európskych univerzít. Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov v študijnom programe učiteľstvo akademického predmetu biológia je spôsobilý byť učiteľom biológie na úrovni základného a stredného vzdelávania. Ovláda obsah základných disciplín svojej špecializácie, princípy ich štruktúry a dokáže s nimi aktívne pracovať a využívať ich. Má schopnosť vykonávať špecializovaného pracovníka štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania na základných a stredných školách. Absolvent druhého stupňa v študijnom programe učiteľstvo akademického predmetu – Biológia získa nové poznatky z fylogenézy rastlinných a živočíšnych organizmov vrátane molekulovej evolúcie, nové poznatky z regulácie vývinových procesov organizmov, poznatky z biotechnológií a genetických modifikácií organizmov. Rozšíri si poznatky z vybraných tém z imunológie a ekológie a environmentalistiky.


Študijný program: FGmu - Fyzika - geografia (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Študijný odbor: 1.1.1. - učiteľstvo akademických predmetov
Garant: prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc. - podprogram učiteľstvo akademických predmetov - fyzika
Garant: doc. Mgr. Michal Galay, PhD. - podprogram učiteľstvo akademických predmetov - geografia
Garant: prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. - podprogram pedagogika a psychológia
Štúdijný plán a Informačné listy predmetov (do políčka Skratka zadajte FGmu)
Profil absolventa:
Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov v špecializácii fyzika je spôsobilý byť učiteľom fyziky na úrovni základného a stredného vzdelávania. Ovláda obsah základných disciplín svojej špecializácie, princípy ich štruktúry a dokáže s nimi aktívne pracovať a využívať ich. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný vytvárať metodické materiály pre výučbu. Ovláda informačno-komunikačné technológie a vie ich uplatniť vo vyučovacom procese. Ovláda súčasné teoretické modely kognitívnej socializácie a vzdelávania človeka. Pozná teóriu, metodológiu a epistemológiu disciplín svojej predmetovej špecializácie a teoretické i praktické súvislosti didaktiky informatiky, najmä s ohľadom na projektovanie výučby v školskej triede. Vie adaptovať vzdelávacie programy v informatických disciplínach na konkrétne podmienky žiakov, školskej triedy a typu školy. Dokáže analyzovať a posudzovať alternatívne programy sekundárneho vzdelávania. Vie primerane uplatňovať experiment vo vyučovacom procese, využívať didaktické prostriedky v rôznych fázach vyučovacej jednotky. Primerane ovláda základy informačno-komunikačných technológií a dokáže ich využívať vo výučbe. Títo absolventi získali v rámci magisterského stupňa učiteľské spôsobilosti, ktoré vedia tvorivo využiť vo výučbe predmetu Fyzika na stredných a základných školách.

Absolvent magisterského štúdia odboru učiteľstvo akademických predmetov v špecializácii geografia by mal ovládať základné poznatky z fyzicko-geografických a sprievodných geovedných disciplín: geológie, meteorológie a klimatológie, hydrológie a pedológie rozsahu potrebnom pre výučbu častí tých predmetov, ktoré súvisia s fyzicko-geografickou problematikou. Súčasne by mal dostatočne ovládať základné kartografické metódy využiteľné pri výuke geografie. Ovládať má tiež fyzickú geografiu aplikovanú na malé regióny, územie Slovenska i jednotlivé kontinenty. V oblasti socioekonomickej geografie popri sprievodných disciplínach ako historická geografia, demografia, história i základoch ekonomických vied by mal ovládať v širšom prehľade na základe súčasných poznatkov čiastkové disciplíny ako geografiu obyvateľstva a sídel, geografiu výrobnej sféry, geografiu dopravy a cestovného ruchu a tieto aplikovať do oblasti regionálnej geografie svetadielov i Slovenska. Absolventi v kombinácii s geografiou budú mať možnosť uplatnenia sa predovšetkým na základných a stredných školách, kde v regióne JV Slovenska je podnes deficit tejto kvalifikácie.


Študijný program: FCHmu - Fyzika - chémia (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Študijný odbor: 1.1.1. - učiteľstvo akademických predmetov
Garant: prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc. - podprogram učiteľstvo akademických predmetov - fyzika
Garant: doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc. - podprogram učiteľstvo akademických predmetov - chémia
Garant: prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. - podprogram pedagogika a psychológia
Štúdijný plán a Informačné listy predmetov (do políčka Skratka zadajte FCHmu)
Profil absolventa:
Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov v špecializácii fyzika je spôsobilý byť učiteľom fyziky na úrovni základného a stredného vzdelávania. Ovláda obsah základných disciplín svojej špecializácie, princípy ich štruktúry a dokáže s nimi aktívne pracovať a využívať ich. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný vytvárať metodické materiály pre výučbu. Ovláda informačno-komunikačné technológie a vie ich uplatniť vo vyučovacom procese. Ovláda súčasné teoretické modely kognitívnej socializácie a vzdelávania človeka. Pozná teóriu, metodológiu a epistemológiu disciplín svojej predmetovej špecializácie a teoretické i praktické súvislosti didaktiky informatiky, najmä s ohľadom na projektovanie výučby v školskej triede. Vie adaptovať vzdelávacie programy v informatických disciplínach na konkrétne podmienky žiakov, školskej triedy a typu školy. Dokáže analyzovať a posudzovať alternatívne programy sekundárneho vzdelávania. Vie primerane uplatňovať experiment vo vyučovacom procese, využívať didaktické prostriedky v rôznych fázach vyučovacej jednotky. Primerane ovláda základy informačno-komunikačných technológií a dokáže ich využívať vo výučbe. Títo absolventi získali v rámci magisterského stupňa učiteľské spôsobilosti, ktoré vedia tvorivo využiť vo výučbe predmetu Fyzika na stredných a základných školách.

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov v špecializácii Chémia ovláda základné pojmy a poznatky vedného odboru chémia.. Absolvent je schopný tvorivo odovzdávať poznatky svojim žiakom. Je pripravený riešiť chemické problémy v celom rozsahu chémie. Ovláda základné metódy chemického výskumu, je schopný demonštrovať školské chemické experimenty. Má dobrý odborný základ, ktorý mu umožní celoživotne si obnovovať znalosti súbežne s vývojom chémie a príbuzných vedných disciplín. Rozumie poznávaciemu procesu, vie ho usmerňovať a hodnotiť. Pozná moderné didaktické postupy, ktoré mu dovoľujú učiť chémiu ako dynamicky sa rozvíjajúcu disciplínu. Vie uplatňovať informačno-komunikačné technológie ako nástroj pre prezentáciu chemických procesov a javov, vyhľadávanie nových informácií ako aj uplatňovanie nových postupov a metód vo výučbe chémie. Absolvent magisterského štúdia učiteľstva chémie sa uplatní ako učiteľ na 2. stupni základnej školy, na gymnáziu, strednej priemyselnej škole, či na strednom odbornom učilišti. Ďalšie možnosti uplatnenia absolventa mimo školskej praxe sú: vykonávanie funkcie metodika pre vyučovanie chémie, resp. pre vyučovanie prírodovedných predmetov na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, špecializovaného pracovníka štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania, pedagogického pracovníka pre mimoškolské záujmové činnosti, špecializovaného pracovníka pre prácu s talentovanou mládežou.
Študijný program: FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Študijný odbor: 1.1.1. - učiteľstvo akademických predmetov
Garant: prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc. - podprogram učiteľstvo akademických predmetov - fyzika
Garant: prof. RNDr. Stanislav Krajči, PhD. - podprogram učiteľstvo akademických predmetov - informatika
Garant: prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. - podprogram pedagogika a psychológia
Štúdijný plán a Informačné listy predmetov (do políčka Skratka zadajte FImu)
Profil absolventa:
Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov v špecializácii fyzika je spôsobilý byť učiteľom fyziky na úrovni základného a stredného vzdelávania. Ovláda obsah základných disciplín svojej špecializácie, princípy ich štruktúry a dokáže s nimi aktívne pracovať a využívať ich. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný vytvárať metodické materiály pre výučbu. Ovláda informačno-komunikačné technológie a vie ich uplatniť vo vyučovacom procese. Ovláda súčasné teoretické modely kognitívnej socializácie a vzdelávania človeka. Pozná teóriu, metodológiu a epistemológiu disciplín svojej predmetovej špecializácie a teoretické i praktické súvislosti didaktiky informatiky, najmä s ohľadom na projektovanie výučby v školskej triede. Vie adaptovať vzdelávacie programy v informatických disciplínach na konkrétne podmienky žiakov, školskej triedy a typu školy. Dokáže analyzovať a posudzovať alternatívne programy sekundárneho vzdelávania. Vie primerane uplatňovať experiment vo vyučovacom procese, využívať didaktické prostriedky v rôznych fázach vyučovacej jednotky. Primerane ovláda základy informačno-komunikačných technológií a dokáže ich využívať vo výučbe. Títo absolventi získali v rámci magisterského stupňa učiteľské spôsobilosti, ktoré vedia tvorivo využiť vo výučbe predmetu Fyzika na stredných a základných školách.

Absolvent magisterského štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov v špecializácii informatika je spôsobilý byť učiteľom informatiky na úrovni základného a stredného vzdelávania. Ovláda obsah základných disciplín odboru informatika, princípy ich štruktúry a dokáže s nimi aktívne pracovať a využívať ich. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný vytvárať metodické materiály pre výučbu informatiky. Ovláda súčasné teoretické modely kognitívnej socializácie a vzdelávania človeka. Pozná teóriu, metodológiu a epistemológiu disciplín svojej predmetovej špecializácie a teoretické i praktické súvislosti didaktiky informatiky, najmä s ohľadom na projektovanie výučby v školskej triede. Vie adaptovať vzdelávacie programy v informatických disciplínách na konkrétne podmienky žiakov, školskej triedy a typu školy. Dokáže analyzovať a posudzovať alternatívne programy sekundárneho vzdelávania. Vie primerane uplatňovať experiment vo vyučovacom procese, využívať didaktické prostriedky v rôznych fázach vyučovacej jednotky. Primerane ovláda základy informačno-komunikačných technológií a dokáže ich využívať vo výučbe. Títo absolventi získali v rámci magisterského stupňa učiteľské spôsobilosti, ktoré vedia tvorivo využiť vo výučbe predmetu informatika na stredných a základných školách, v profesii metodika informatiky, špecializovaného pracovníka štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania na základných a stredných školách.


Študijný program: MFmu - Matematika - fyzika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Študijný odbor: 1.1.1. - učiteľstvo akademických predmetov
Garant: prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc. - podprogram učiteľstvo akademických predmetov - fyzika
Garant: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc. - podprogram učiteľstvo akademických predmetov - matematika
Garant: prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. - podprogram pedagogika a psychológia
Štúdijný plán a Informačné listy predmetov (do políčka Skratka zadajte MFmu)
Profil absolventa:
Absolvent vysokoškolského štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov v špecializácii matematika je spôsobilý byť učiteľom predmetov prislúchajúcim jeho špecializácii na úrovni základného a stredného vzdelávania. Ovláda obsah základných disciplín svojej špecializácie, princípy ich štruktúry a dokáže s nimi aktívne pracovať a využívať ich. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný vytvárať metodické materiály pre výučbu. Ovláda súčasné teoretické modely kognitívnej socializácie a vzdelávania človeka. Pozná teóriu, metodológiu a epistemológiu disciplín svojej predmetovej špecializácie a teoretické i praktické súvislosti didaktiky informatiky, najmä s ohľadom na projektovanie výučby v školskej triede. Vie adaptovať vzdelávacie programy v informatických disciplínach na konkrétne podmienky žiakov, školskej triedy a typu školy. Dokáže analyzovať a posudzovať alternatívne programy sekundárneho vzdelávania. Vie primerane uplatňovať experiment vo vyučovacom procese, využívať didaktické prostriedky v rôznych fázach vyučovacej jednotky. Primerane ovláda základy informačno-komunikačných technológií a dokáže ich využívať vo výučbe. Títo absolventi získali v rámci magisterského stupňa učiteľské spôsobilosti, ktoré vedia tvorivo využiť vo výučbe predmetu Matematika na stredných a základných školách.

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov v špecializácii fyzika je spôsobilý byť učiteľom fyziky na úrovni základného a stredného vzdelávania. Ovláda obsah základných disciplín svojej špecializácie, princípy ich štruktúry a dokáže s nimi aktívne pracovať a využívať ich. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný vytvárať metodické materiály pre výučbu. Ovláda informačno-komunikačné technológie a vie ich uplatniť vo vyučovacom procese. Ovláda súčasné teoretické modely kognitívnej socializácie a vzdelávania človeka. Pozná teóriu, metodológiu a epistemológiu disciplín svojej predmetovej špecializácie a teoretické i praktické súvislosti didaktiky informatiky, najmä s ohľadom na projektovanie výučby v školskej triede. Vie adaptovať vzdelávacie programy v informatických disciplínách na konkrétne podmienky žiakov, školskej triedy a typu školy. Dokáže analyzovať a posudzovať alternatívne programy sekundárneho vzdelávania. Vie primerane uplatňovať experiment vo vyučovacom procese, využívať didaktické prostriedky v rôznych fázach vyučovacej jednotky. Primerane ovláda základy informačno-komunikačných technológií a dokáže ich využívať vo výučbe. Títo absolventi získali v rámci magisterského stupňa učiteľské spôsobilosti, ktoré vedia tvorivo využiť vo výučbe predmetu Fyzika na stredných a základných školách.