Fyzika kondenzovaných látok (FKLd)

Študijný program: FKLd - Fyzika kondenzovaných látok (Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., denná forma)

Študijný program: FKLde - Fyzika kondenzovaných látok (Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., externá forma)

Študijný odbor: 4.1.3. - fyzika kondenzovaných látok a akustika
Garant: prof. Ing. Martin Orendáč, DrSc.
Spolugarant: doc. RNDr. Alžbeta Orendáčová, DrSc.
Spolugarant: doc. RNDr. Ján Füzer, PhD.
Štúdijný plán a Informačné listy predmetov (do políčka Skratka zadajte FKLd)
Profil absolventa:
Absolvent doktorandského študijného programu Fyzika kondenzovaných látok získa hlboké vedomosti o fyzike kondenzovaných látok na úrovni súčasného stavu výskumu vo svete. Absolvent ovláda vedecké metódy fyziky kondenzovaných látok s orientáciou na široký interval teplôt, citlivé spektroskopické metódy pri normálnych , ale aj medzných podmienkach a to predovšetkým vo vysokých magnetických poliach a pri veľmi nízkych teplotách. Ovláda spôsoby prípravy rôznych nanoštruktúr ako aj ich mikroskopickú diagnostiku; osvojí si zásady samostatnej aj tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania a vedeckého formulovania problémov. Naučí sa spracúvať, publikovať a inými metódami prezentovať vedecké výsledky a šíriť fyzikálne poznanie na zrozumiteľnej úrovni medzi laickou verejnosťou. Dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi, vyvíjať nové materiály, technológie a postupy a tak nájsť uplatnenie v rôznych odboroch vedy, výskumu, priemyslu a služieb vo verejnom aj súkromnom sektore. Bude pripravený na pedagogické pôsobenie na VŠ. Dosiahne vysokú úroveň profesionality v matematických a informatických činnostiach a bude schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy vo vlastnom odbore a dopĺňať i aktualizovať svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania.