Progresívne materiály (PMd)

Akademický rok: 2016/2017

Študijný program: PMd - Progresívne materiály (Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., denná forma)

Študijný program: PMde - Progresívne materiály (Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., externá forma)

Študijný odbor: 4.1.3. - fyzika kondenzovaných látok a akustika
Garant: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
Spolugarant: prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc.
Spolugarant: doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD.
Štúdijný plán a Informačné listy predmetov (do políčka Skratka zadajte PMd)
Profil absolventa:
Absolvent doktorandského štúdia Progresívne materiály má aktuálny prehľad v oblasti vlastností, procesov výroby, aplikácií i výskumu moderných progresívnych materiálov. Absolvent študijného programu ovláda metodiky prípravy a charakterizácie moderných materiálov ako sú napr. rôzne metódy prípravy rýchlochladených zliatin, syntézy nanomateriálov, spektroskopické i mikroskopické metódy na štúdium štruktúry, základné magnetické, elektrické, napäťové, magnetické charakteristiky materiálov a pod. Dokáže samostatne a tvorivo využívať existujúce experimentálne postupy pre aplikácie v praxi, ale i navrhovať nové postupy pre inovatívne technológie. Ovláda základy počítačovej techniky, ako aj základy informačných a komunikačných technológií ako je práca s internetom, informačnými systémami a databázami na úrovni odpovedajúcej pre absolventa najvyššieho vysokoškolského stupňa. Bude kvalifikovaným vedeckým pracovníkom a môže sa uplatniť vo výrobnej praxi, vo vedeckých tímoch na univerzitných, akademických a iných vzdelávacích a výskumných pracoviskách, ako aj na vedúcich miestach v oblasti riadenia vedy.