Elektrónové korelácie v neusporiadaných supravodičoch

Grant Agency: 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Project Number: 
APVV-18-0358
Duration of project: 
2019
Zodpovedný riešiteľ: 
V. Komanický za ÚFV