Elektrónové korelácie v neusporiadaných supravodičoch

Grantová agentúra: 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Kód projektu: 
APVV-18-0358
Doba trvania projektu: 
2019
Zodpovedný riešiteľ: 
V. Komanický za ÚFV